Archiv zápisů

Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016

Zápis z mimořádné schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 15. srpna 2016  

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, ing. Čutka, p. p. Mojžíš, p. Bombala Omluvena: p. Vlášková

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, doplnění a informace k zápisu
 2. Usnesení č.24/2016: Výsledky výběrového řízení na dodavatele „Kanalizace a ČOV Lipí“
 3. Usnesení č.25/2016: Návrh výběrového řízení pro stanovení stavebního technického dozoru „Kanalizace a ČOV Lipí“
 4. Usnesení č.26/2016: Návrh oslovených kandidátů pro „Kanalizace a ČOV Lipí“
 5. Usnesení č.27/2016: Stanovení komise pro VŘ na stavebně technický dozor na „Kanalizace a ČOV Lipí“
 6. Usnesení č.28/2016: Stanovení termínu odevzdání přihlášek a termínu otvírání obálek
 7. Schválení znění výběrového řízení na výběr TDI pro výstavbu „Kanalizace a ČOV Lipí“
 8. Různé, závěr

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni ing. Bláhová a ing. Čutka.                                                                        Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

2)         Výsledky výběrového řízení na dodavatele „Kanalizace a ČOV Lipí”. Přihlášeno bylo 7 uchazečů, pro nesplnění podmínek byli vyřazeni dva uchazeči, a to: EVT stavby s.r.o. Svitavy a VHS Bohemia a.s. Žďár nad Sázavou.

Vyhodnoceny byly nabídky 5 uchazečů v tomto pořadí:

5. místo:        uchazeč č.3 = HYDRO & KOV s.r.o. Třeboň: = 18.666. 666 Kč bez DPH, = 22.586 665,86 Kč včetně DPH

4. místo:        uchazeč č.5 = Auböck s.r.o. Boršov: = 17.996.735,75 Kč bez DPH, = 21.776.050,26 Kč včetně DPH

3. místo:        uchazeč č.6 = VHZ - DIS, spol. s.r.o. =16.780.324,85 Kč bez DPH, = 20.304.193,07 Kč včetně DPH

2. místo:        uchazeč: č.1 = Stavmonta spol. s.r.o. Plzeň =16.730.150,30 Kč bez DPH, = 20.243.481,86 Kč včetně DPH

1. místo:        uchazeč č.4 = Zvánovec a.s. České Budějovice = 16.597.383,58 Kč bez DPH, = 20.082.834,13 včetně DPH

Usnesení č. 24/2016:

Na základě odborného posudku obdržených nabídek navrhuje komise jako vítěze uchazeče č. 4, společnost Zvánovec a.s. České Budějovice, Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice, IČ 260 262 79, DIČ CZ 260 262 79 a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu smlouvy s výše uvedenou společností.                             Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

3)         Návrh výběrového řízení pro stanovení stavebního dozoru pro výstavbu Kanalizace a ČOV v Lipí.

Usnesení č. 25/2016:

Zastupitelstvo obce Lipí pověřuje starostu pana Stanislava Kyselu vyhlášením výběrového řízení pro obsazení funkce technického dozoru (TDI) pro výstavbu Kanalizace a ČOV Lipí.                                                                                                 Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

4)         Vzhledem k rozsahu akce (Kanalizace a ČOV Lipí) je třeba mít technický dozor (TDI), ale i autorský dozor.

Autorský dozor provádí autor projektu tj. Ing. Michal Manda.

U technického dozoru činí předpokládaná odměna cca 3% z ceny akce, ZO proto musí vyhlásit výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na obsazení funkce technického dozoru. Na základě průzkumu a poptávce navrhuje starosta oslovit tyto uchazeče:

a) Projekta Tábor s.r.o., Fűgnerova 859/13, 390 02 Tábor

b) Ing. Václav Freudl, Čechova 59,  370 01 České Budějovice

c) Ing. Michal Manda, Na Sadech 2013/9, 370 01 České Budějovice

Usnesení č. 26/2016:

Zastupitelstvo obce Lipí souhlasí s navrženými kandidáty a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k jejich oslovení.                                                                        Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

5)         Stanovení komise pro výběrové řízení.

Členy komise byli navrženi: Jana Honnerová, Stanislav Bombala a Stanislav Kysela.

Usnesení č. 27/2016:

Zastupitelstvo obce Lipí schvaluje komisi pro výběrové řízení pro výběr technického dozoru (TDI) na akci Kanalizace a ČOV Lipí ve složení: předseda komise - Stanislav Kysela, členové Jana Honnerová a Stanislav Bombala.                                           Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

6)         Stanovení termínu odevzdání přihlášek a stanovení termínu otevírání obálek.

Pro odevzdání nabídek je navržen termín: pátek, 26. 8. 2016 do 10 hodin na OÚ. Otevírání obálek proběhne v pondělí 29. 8.2016 od 18 hodin, před zasedáním ZO.

Usnesení č. 28/2016:

ZO Lipí schvaluje termín pro odevzdání nabídek pro výběr funkce technického dozoru (TDI) pro výstavbu Kanalizace a ČOV Lipí na pátek 26. 8. 2016 do 10:00 hod v kanceláři OÚ Lipí a termín pro otevírání obálek na pondělí 29. 8. 2016 v 18:00 hod. Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

7)         Schválení znění výběrového řízení na výběr TDI pro výstavbu Kanalizace a čistírny odpadních vod Lipí.                                                   Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

8)         Různé:

 • Krajské a senátní volby (7.- 8.10.2016) – nominování členů volebních komisí
 • Posouzení stavu stromu - proschlý jasan u sušáku hadic v Lipí
 • Zapůjčení sálu na neděli 28.8.2016 (pouť) na divadelní představení pro děti – loučení s prázdninami
 • MVDr. Bartoň- stížnost na odstavená vozidla bez SPZ v prostoru u kravína v Kalištích
 • Po ukončení pozemkových úprav budeme muset žádat o změnu ÚP pro vyznačení nových přístupových cest

 

 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 29.8.2016 v Lipí
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.30 hod.

 

 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne: 22.8.2016                                          Sejmuto dne:6.9.2016                                  

Zápis ověřili:                           Ing. Pavla Bláhová

                                               Ing. Pavel Čutka