Obec Lipí

Aktuální zápisy a usnesení

Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 26.2.2018

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Čutka, ing. Bláhová, p. Mojžíš, p. Bombala, p. Vlášková

Omluven: ----

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 7 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, ověření zápisu, připomínky
 2. Usnesení č.5/2018: Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu
 3. Usnesení č.6/2018: Povolení k pokácení stromů rostoucích mimo les
 4. Usnesení č.7/2018: Dodatek ke smlouvě o stavebním dozoru
 5. Různé, došlá pošta, závěr

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni p. p. Vlášková, ing. Bláhová.                                                                    Hlasování: Pro:7 Proti:0 Zdržel se. 0

 

2) Schválení směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu.

Usnesení č.5/2018:

ZO Lipí souhlasí se směrnicí o zadávání zakázek malého rozsahu a pověřuje starostu p. Stanislava Kyselu jejím podpisem a zveřejněním na úřední desce a stránkách obce.

Hlasování: Pro:7 Proti:0 Zdržel se. 0

 

3) Žádost o povolení k pokácení stromů rostoucích mimo les. SÚS podala žádost o povolení k pokácení lip na Vránkovech u křížku. Jedná se o dvě lípy, které jsou suché a pádem mohou ohrožovat bezpečnost silničního provozu.

Usnesení č.6/2018:

ZO Lipí souhlasí s pokácením dvou lip na pozemku p.č. 1292/3 v k.ú. Lipí. Povolení k pokácení platí do konce března 2018.                                      Hlasování: Pro:7 Proti:0 Zdržel se. 0

 

4) Dodatek ke smlouvě o stavebním a technickém dozoru s Ing Mandou. Vzhledem k tomu, že se prodloužila doba kolaudace, je nutné schválit dodatek č. 1 na práce stavebního a technického dozoru.

Usnesení č.7/2018:

ZO Lipí souhlasí s dodatkem č. 1 smlouvy o stavebním a technickém dozoru s Ing. Mandou a pověřuje starostu Stanislava Kyselu jejím podpisem.               Hlasování: Pro:7 Proti:0 Zdržel se. 0

 

5) Různé:

Zastupitelstvo obce Lipí projednalo tyto další body:

 1. Rozpočtové opatření. p. Svobodová.                                               ZO bere na vědomí.
 2. Cenová nabídka na zpracování dopravního řešení chodníku podél komunikace p.č.1264/13 v Lipí (od hospody směrem k Pechům). Zpracovatelem navržena cena za studii chodníku v dohodnutém rozsahu, včetně projednání s DI Policie ČR, odborem dopravy a SÚS Jč. kraje ve výši 29.000 Kč. Zaměření bude fakturováno samostatně, tj. 9.000,- Kč. Celkem = 38.000,- Kč. Protože není jisté, bude-li řešení povoleno policií a SÚS (cesta je úzká, šíře vozovky musí zůstat 6 m a nový chodník 2 m), rozhodlo se ZO zatím nabídku nepřijmout a pověřuje stav. poradce p. Vandu předběžným projednání situace.
 3. Výběr výrobce držáků májky. Osloveny byly firmy:

1. LindSteel s.r.o. České Budějovice: cena 34.200 Kč bez DPH, (41.382 Kč) za oba držáky

2. BKS spol. s.r.o. České Budějovice: 40.800 Kč bez DPH,(49.368 Kč) za oba držáky.

ZO souhlasí s oslovením firmy LindSteel s.r.o. České Budějovice. Dodávka do konce března 2018.                                                                                                                                   Hlasování: Pro:7 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Žádost o pronájem plochy o velikosti 7,5x 5 m to je 37,5 m2 na pozemcích p.č.308/28,1281/1a 1279/9 v k.ú Lipí na krátkodobé parkování. (Jaroslav Antropius, Lipí). ZO žádost projednalo a uděluje souhlas s užíváním pozemku pro krátkodobé parkování do konce roku 2018.                                                                                                 Hlasování: Pro:7 Proti:0 Zdržel se. 0
 2. Na základě povinností, vyplývajících z nového nařízení GDPR, je nutné, aby všichni občané, kterým zasíláme obecní informace ve formě SMS nebo emailových zpráv, vyslovili svůj souhlas zprávou na adresu obecního úřadu nebo ve tvaru SMS.
 3. Výroční zpráva o hospodaření za r. 2017. Kontrola se konala 22. 2. 2018 s celkovým hodnocením A, tj. bez závad.
 4. Dovolená starosty ve dnech: 5.3. 2018 a 19. – 20.3. 2018.
 5. Připomínky OV Kaliště:
 • Nesouhlas s rušením zápisů a zveřejňováním pouze přijatých usnesení
 • Jaký je návrh nového zadání na rekonstrukci požární nádrže v Kalištích?
 • Zastávka autobusu – upozornění na nefunkční okap. Až bude vhodné počasí, bude okap sveden do šachty.
 • Polní cesta do Klínaru, bylo by možné ji opravit, tzn. zasypat největší nerovnosti?
 • Kontrolní šachta u zatrubněné stoky u zastávky autobusu není opatřena zámkem.
 1.  Došlá pošta:
 • Mm ČB Odbor dopravy - Stanovení místní úpravy - posunutí dopravní značky               (provede SÚS ČB)
 • Ing. Manda - kontrola nedodělků na stavbě ČOV Lipí
 • KÚ JČ kraje - Veřejná vyhláška - stanovení rozsahu záplavového území Dehtářského rybníka
 • CETIN a.s. – informace o odstranění nadzemního telefonního vedení v Kalištích
 • Mm ČB Staveb úřad - Souhlas s užíváním stavby (Zahradníková, Fojtík, Lipí)
 • Příští schůze ZO bude v Kalištích dne 9.4. .2018.

 

 1. Diskuse a závěr:
 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 26. března 2018
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 21.00 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:           5.3.2018                                             Sejmuto dne:  21.3.2018

Zápis ověřili:               p. Vlášková                                        ing. Bláhová

dnes je: 22.10.2018

svátek má: Sabina

Aktuality

výsledky voleb do zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6. 10. 2018
více
Krajský pozemkový úřad
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 5. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 15/2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 24. 9. 2018 v Kališti u lipí
více
Rozhodnutí Krajského soud v Českých Budějovicích
více
Rozpočtové opatření č. 14/2018
více
Obecní úřad Habří - opakované projednání ÚP Habří
více
Zpevněná plocha v MŠ Lipí
více
rozhodnutí Krajského soudu v Č.Budějovicích
více
zahájení provozu místní knihovny
více
Nabídka pozemku k pronájmu
více
Program schůze ZO Lipí ,která se bude konat 24. 9. 2018 v Kalištích
více
Rozpočtové opatření č. 13/2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 8. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 12
více
Rozpočtové opatření č. 11
více
Stanovení počtu členů volebních komisí
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 7. 2018
více
pozvánka na setkání seniorů
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Územní studie SO8 L
více
Územní studie SO9.L
více
Územní studie SO7L
více
Územní studie SO6.L
více
Územní studie SO.5 L
více
územní studie SO4 L
více
územní studie SO3 K
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
zápis e schůze OZ Lipí z 25. 6. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 14. 6. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 30. 5. 2018
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 25. 6. 2018
více
Územní plán Lipí změna č. 1
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Postupy správce při splnění požadavků, plynoucích z práv subjektů údajů
více
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Změna termínu zasedání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 6,7,8
více
Závěrečný účet za rok 2017 - schválený
více
Rozpočtové opatření č. 5/2018
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 9. 4. 2018
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Smlouva o dílo- Kanalizace Kaliště
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 28. 11. 2016
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 30. 3. 2015 v Kalištích
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 26. 1. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%