Obec Lipí

Aktuální zápisy a usnesení

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 30. ledna 2017  

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, ing. Čutka, p. Bombala, p. Vlášková

Omluven: p. Mojžíš

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, doplnění a informace k zápisu
 2. Usnesení č.1/2017: Návrh změny č.1 ÚP obce Lipí
 3. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí E.On, a.s.
 4. Usnesení č.2/2017: Spolupráce s firmou Juniperia Cb
 5. Rozpočtové opatření č. 14/2016
 6. Různé
 7. Došlá pošta, závěr

 

K programu:

 • Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni p. Vlášková a p. Bombala.                                                                    Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

Místostarostka přítomné seznámila se zněním zápisu ze schůze zastupitelstva ze dne 12.12.2016. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

- Starosta informoval zastupitele, že prověřil stížnost na poškození komunikace směrem na Babka vzniklé svozem dřeva. Poškození není závažné, jedná se pouze o vyjeté koleje v části za Zahradníků. Po dohodě se ZD se na jaře cesta srovná.

- Veškerý materiál pro montáž nového obecního rozhlasu jsou dodavatelem připraveny. Montáž proběhne ve středu 1.2.2017.

 

2)         Návrh změny č. 1 ÚP Lipí. Návrh byl zveřejněn po dobu 30 dnů na úřední desce a byl již předem projednán zastupitelstvem obce Lipí. Úplné znění schváleného návrhu usnesení č.1/2017 je nedílnou součástí tohoto zápisu, viz. Příloha č.1.

Usnesení č.:1/2017: viz příloha                                                                         Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

3)         Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni se spol. Eon., a.s. Jedná se pokládku kabele NN do země od sloupu u čekárny směrem k Ziegelbauerům za částku 10 000 Kč. Při té příležitosti by obec provedla také pokládku kabelů VO a VR do země, k financování této akce použije ZO finanční dar z KÚ (kompenzaci za letiště).

 

ZO Lipí předběžně s návrhem smlouvy souhlasí ale nejprve prověřuje starostu, aby prověřil při této akci možnost odstranění sloupů el. vedení u čekárny.                                                     

                                                                                                                                             Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

4)         Na poradě ZO, která se konala 23.1.2017, proběhla prezentace společnosti Juniperia CB, která nabídla obci možnost zajištění jednorázové a také následné údržby obecního pozemku, tzv. Třešňovky v Lipí. Tato údržba by obec nic nestála, činnost společnosti na takovýchto lokalitách, které jsou historicky zmapovány, je financována z evrop. fondů a finance z nich si zajišťuje firma sama. Starosta prověřil reference na tuto společnost a zastupitelstvo proto souhlasí, aby byly obecní pozemky poskytnuty k užívání společnosti Juniperia CB. Veškeré zákroky, které bude firma na pozemcích provádět, musí dopředu konzultovat s obcí a s Mysliveckým sdružením Haberský vrh.                       

Usnesení č.2/2017:ZO Lipí souhlasí s uzavřením smlouvy se společností Juniperia CB na bezplatnou údržbu Třešňovky, za předem stanovených podmínek.

Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Rozpočtové opatření č. 14/2016: Příjmy =837.490,82 Kč, Výdaje =330.418,10 Kč. Rozpočtovým opatřením se navyšuje přebytek rozpočtu o 507 072,72 Kč. Přebytek od začátku roku činí =1.090.387 Kč.                                                    ZO bere na vědomí.
 2. Různé:
 •  Žádost sportovců o bezplatné využití sálu k posilovacím cvičením v průběhu měsíců února/března.                                                                           Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 • Dne 25.1.2017 zasedala komise MZe pro přidělování dotací na výstavbu ČOV. Tato komise s definitivní platností schválila přidělení dotace obci Lipí, písemné vyhotovení obdrží obec do týdne. Dotace je ve výši 60%. Po vyřízení potřebných formalit, bude obec žádat ještě o peníze z krajských dotací na kofinancování ČOV ve výši 10% (vše z pořizovací ceny ČOV).
 • Se starostou se spojila starostka Dubného ohledně plynovodu na trase Lipí – Dubné. Plynovod je celý v majetku obce Dubné, která chce část, která se nachází v k.ú. Lipí bezúplatně převést na naši obec. Další postup bude předmětem jednání mezi vedením obou obcí.                                                                                               Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0
 • Obci bylo dodáno rozmetadlo na posypové materiály pro údržbu komunikací.
 • Územní studie: Cca v polovině února se uskuteční schůzka ke konečné podobě zpracovaných územních studií za účasti  Ing. arch. Brůhy, OOŽP a Odboru dopravy a majitelů pozemků.

 

 1. Došlá pošta:
 • Stavební poradna – Plán BOZP na staveništi ČOV Lipí
 • Magistrát města ČB, OOŽP: Souhlas s ohlášením udržovacích prací (nádrž Kaliště).
 • JuniperIa ČB: Záměr na obnovu Třešňovky
 • SPÚ Č Budějovice - Zápis z jednání sboru zástupců vlastníků pozemků – KoP Ú Lipí
 • SPÚ Č Budějovice - Zápis z jednání sboru zástupců vlastníků pozemků – KoP Ú Kaliště
 • Česká školní inspekce - Inspekční zpráva (MŠ Lipí)
 • Česká školní inspekce - Protokol o kontrole
 • Magistrát města ČB, odbor dopravy:            – Vyjádření ke KOPÚ Lipí

                                                            – Vyjádření ke KOPÚ Kaliště

 • Magistrát města ČB, Stavební úřad:

- Oznámení o zahájení stavebního řízení- změna dokončené stavby RD Lipí č.5 (Píšů).

- Oznámení o prodloužení stavebního řízení řízení (Tesař a spol. Kaliště).

- Oznámení o prodloužení stavebního řízení (Ing. Farská, Kaliště)

 • P. Lisý, Kaliště           – Žádost o vydání rozhodnutí (připojení na místní komunikaci)

 – Žádost o vydání stanoviska k napojení sítí

 • JUDr Brejchová – Žádost o informaci po zemřelém

 

 

 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 27. února 2017
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.30 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

 

 

Vyvěšeno dne:           6.2.2017                                             Sejmuto dne:  21.2.2017

Zápis ověřili:               p. Bombala                                       Kamila Vlášková

 

 

 

 

 

USNESENÍ č. 1/2017

 

Zastupitelstva obce Lipí

 

        zastupitelstvo obce na svém řádném zasedání dne 30. 1. 2017

 

        I. Schvaluje

 • návrh zadání změny č. 1 územního plánu Lipí, (ve znění leden 2017) dle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“),

      

        II. Ukládá

 • starostovi obce ve spolupráci s pořizovatelem zajistit vypracování návrhu změny č. 1 územního plánu Lipí.

 

      

 

 

 

 

 

 

 

             

                 Stanislav Kysela                                                      Jana Honnerová, DiS.

                    starosta obce                                                         místostarostka obce

 

dnes je: 15.07.2018

svátek má: Jindřich

Aktuality

Stanovení přechodné úpravy provozu
více
Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018
více
Územní studie SO8 L
více
Územní studie SO9.L
více
Územní studie SO7L
více
Územní studie SO6.L
více
Územní studie SO.5 L
více
územní studie SO4 L
více
územní studie SO3 K
více
Návrh veřejné vyhlášky opatření obecné povahy
více
Veřejná vyhláška
více
Oznámení o přerušení dodávvky el.proudu
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
zápis e schůze OZ Lipí z 25. 6. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 14. 6. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 30. 5. 2018
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 25. 6. 2018
více
Územní plán Lipí změna č. 1
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
prodej kuřiček
více
Postupy správce při splnění požadavků, plynoucích z práv subjektů údajů
více
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Změna termínu zasedání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 6,7,8
více
Závěrečný účet za rok 2017 - schválený
více
Rozpočtové opatření č. 5/2018
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 9. 4. 2018
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Smlouva o dílo- Kanalizace Kaliště
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 28. 11. 2016
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 30. 3. 2015 v Kalištích
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 26. 1. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%