Obec Lipí

Aktuální zápisy a usnesení

Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 28. srpna 2017 v  Lipí   

 

Přítomni: starosta: p. Kysela Stanislav, místostarosta: p. Honnerová Jana, DiS,   

ing. Čutka Pavel, ing. Bláhová Pavla

Omluveni: p. Bombala Stanislav, p. Mojžiš Josef

Ostatní přítomní: p. Hana Svobodová, p. Zdenek Balek

Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 4členů, bylo usnášeníschopné.

 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů,
 2. Kontrola, doplnění a informace k zápisu se schůze konané dne 3.8.2017
 3. Schválení dodavatele na provedení opravy požární nádrže v Kalištích
 4. Usnesení 33/2017 – kácení stromů rostoucích mimo les
 5. Usnesení 34/2017 – odkup bezpečnostních prvků na propustek- místní komunikace Lipí – Dubné
 6. Usnesení 35/2017 – odkup účelové komunikace
 7. Vícepráce na stavbě ČOV Lipí
 8. Různé
 9. Došlá pošta
 10. Diskuze
 11. Závěr

 

K programu:

 1. Zapisovatelem bal jmenována Ing. Pavla Bláhová, ověřovateli zápisu p. Jana Honnerová, DiS a Ing. Pavel Čutka

Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Zápis ze schůze ZO, konané dne 3.8.2017 přečetla Ing. Pavla Bláhová.

K zápisu doplnil starosta p. Kysela:

 •  byla podána žádost o prodloužení dopravního značení od konce obce Lipí směr Č . Budějovice k Němcům (snížení rychlosti na 50 km/h)
 • Podnět p. Klimeše na osazení radaru od začátku obce ze směru od Závrat – p. Klimeš pozván na jednání ZO

 

 1. Schválení dodavatele na provedení opravy požární nádrže v Kalištích. Do výběrového řízení se přihlásilo pět firem, a to:
  • REMONST stavební spol. s.r.o., Rudolfovská 460/93 České Budějovice
   1. Cena bez DPH        Kč       870 234,40
   2. Cena včetně DPH   Kč    1 052 984,88
  • Luboš Pícha, Krasejovka 11
   1. Cena bez DPH        Kč       799 806,27
   2. Cena včetně DPH   Kč        967 765,59
  • STRABAG, a.s.
   1. Cena bez DPH        Kč       825 489,41
   2. Cena včetně DPH   Kč       998842,19
  • PROMSTAV, s.r.o., Dubné
   1. Cena bez DPH        Kč       810 254,-
   2. Cena včetně DPH   Kč       980 407,-
  • Maustr Plus s.r.o.Plzeňská 2311/2a
   1. Cena bez DPH        Kč       870 878,78
   2. Cena včetně DPH   Kč       1 053 763,32

 

 

 

Výběrová komise doporučuje oslovit, jako dodavatele stavby firmu Luboš Pícha. Před přijetím usnesení ZO pověřilo starostu, aby zjistil reference na firmu u obcí, pro které pracovala.

 1. SÚS podala žádost o výjimečné kácení stromů rostoucích mimo les, a to
  • 1 ks břízy obvod kmene 81 cm
  • 1 ks jabloně obvod kmene 81 cm

Na pozemku pč. 1279/1 v kú Lipí, kde je žadatel vlastníkem (směr na Závraty)

Usnesení č. 33/2017 – ZO souhlasí s pokácením výše uvedených stromů, povolení je platné do 31.10.2017 za dodržení následujících podmínek:

 • Pokácení provede žadatel na vlastní nebezpečí a náklady
 • Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení osob.

Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. V současné době je ukončena oprava propustku na místní komunikaci směr Dubné. Nový propustek je širší než stávající komunikace, proto je nutno do doby než dojde k úpravě komunikace zajistit bezpečný průjezd. Z tohoto důvodu je potřeba osadit propustek dopravním značením (betonové vymezovače). Potřebné prvky nabídla firma Signistav, cena bez DPH je Kč 55 881,-, včetně DPH Kč 67 616,- (na propustku jsou již instalované, na dobu stavby je měl dodavatel pronajaté).

Usnesení č. 34/2017 – ZO souhlasí s odkupem prvků na zajištění bezpečnosti

Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Odkup účelové komunikace k Vyžrálkovi

Usnesení 35/2017 – ZO souhlasí s odkupem 280 m2 účelové komunikace pč 1289/2 v kú Lipí za cenu Kč 50,-/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy

Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 

 1. Při realizaci stavby ČOV Lipí bylo zjištěno, že v podkladech předaných projektantovi Ing. Mandovi od ČEVAK nebylo zaneseno napojení několika RD do septiku u č.p. 13 (Hostinec) a dále do potoka přes pozemek Vyžrálků. Toto napojení bude nutno řešit, jako nová přípojka – vícepráce.

ZO doporučuje svolat k průběhu stavbyČOV schůzku za přítomnosti projektanta Ing. Mandy, který je zároveň stavebním dozorem a na této schůzce vyřešit i uvedené vícepráce.

Schůzka ke uskuteční 4.9.2017 od 17.00 hod.

 

 1. Různé
  • Účetní p. Svobodová předložila rozpočtové změny – ZO bere na vědomí
  • Informativní schůzka pro občany k výstavbě a napojování na ČOV se uskuteční 4.10.2017 od 16.00 hod. Na schůzce bude přítomen jak projektant tak dodavatel stavby
  • MŠ Lipí požádala o finanční příspěvek na oslavu 40. výročí otevření MŠ Lipí. ZO souhlasí s částkou Kč 5 000,-.
  • Neoprávněné užívání pozemku ve vlastnictví obce pč 128/1 v kú Lipí – manželé Peškovi, p. Fedor, p. Tomková – na neoprávněné využívání obecního pozemku budou upozorněni dopisem starosty. ZO požaduje uvedení pozemků do původního stavu v termínu do 31.12.2017.
  • Výsledky ankety na umístění kontejnerů v Kalištích – anketa uspořádaná OV Kaliště jednoznačně rozhodla o umístění kontejnerů na odpad (plasty, papír, sklo) poblíž cesty k Maxům na obecním pozemku. Do rozpočtu na rok 2018 je nutno počítat s nákupem 3 velkoobjemových kontejnerů a úpravou plochy na jejich umístění
  • Náměstek hejtmanky KÚ p. JUDr. Josef Knota, MBA. Zaslal nabídku spolupráce při nákupu energií na burze s cílem dosažení nižších cen – ZO má zájem o spolupráci, pověřuje starostu vyžádáním si dalších informací
  • Nařízení Evropského parlamentu na ochranu osobních údajů v podmínkách obcí

 

 1. Došlá pošta:
  • MM ČB Stavební úřad:
   1. Rozhodnutí garáž p. Charvát
   2. Rozhodnutí povolení výjimky – p. Drnek, p. Jodlová
   3. Oznámení o zahájení řízení – změna dokončené stavby
   4. Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu projednání (p. Prokopcová,  Lipí
   5. Územní rozhodnutí – kabelové vedení NN (Kaliště)
  • Krajské vojenské velitelství –Usnesení o stanovení opatrovníkem
  • KÚ JčK – Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
  • Kross, s.r.o. – Žádost o podání informace podle Zákona 106/99 Sb.
  • U plán
   1. Změna č. 1 ÚP Lipí – návrh ke společnému projednání
   2. Veřejné vystavení návrhu změny č. 1 ÚP Lipí
  • MŽP Praha – Stanovisko k návrhu změny č. 1 ÚP Lipí
  • Manželé Benešovi Třebín – Podnět k návrhu změny č. 1 ÚP Lipí
  • Ing. Arch. Brůha – Návrh změny č. 1 ÚP Lipí
  • EI – PROJEKT, s.r.o. – Žádost o vydání stanoviska pro územní souhlas k projektové dokumentaci
  • MM ČB OOŽP:
   1.  Kolaudační souhlas (Vodovod a kanalizace U křížku Kaliště)
   2. Souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF (p. Honner, Kaliště)
  • P. Ladislav Honner – Žádost o závazné stanovisko a žádost o zákres inženýrských sítí (lokalita Kaliště U křížku)
  • MAUSTR PLUS, s.r.o. – Cenová nabídka

 

 1. Diskuze – diskutováno bylo k jednotlivým bodům jednání, žádná další problematika diskutována nebyla

 1. Závěr – starosta ukončil schůzi v 21.00 hod.

 

Zapsala:
Ing. Pavla Bláhová_________________

 

Ověřovatelé:

Ing. Pavle Čutka_______________________

 

Jana Honnerová, DiS.____________________

 

dnes je: 20.07.2018

svátek má: Ilja

Aktuality

Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Stanovení přechodné úpravy provozu
více
Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018
více
Územní studie SO8 L
více
Územní studie SO9.L
více
Územní studie SO7L
více
Územní studie SO6.L
více
Územní studie SO.5 L
více
územní studie SO4 L
více
územní studie SO3 K
více
Oznámení o přerušení dodávvky el.proudu
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
zápis e schůze OZ Lipí z 25. 6. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 14. 6. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 30. 5. 2018
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 25. 6. 2018
více
Územní plán Lipí změna č. 1
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
prodej kuřiček
více
Postupy správce při splnění požadavků, plynoucích z práv subjektů údajů
více
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Změna termínu zasedání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 6,7,8
více
Závěrečný účet za rok 2017 - schválený
více
Rozpočtové opatření č. 5/2018
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 9. 4. 2018
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Smlouva o dílo- Kanalizace Kaliště
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 28. 11. 2016
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 30. 3. 2015 v Kalištích
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 26. 1. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%