Obec Lipí

Aktuální zápisy a usnesení

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 25. září 2017 v Kalištích u Lipí   

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Čutka, p. Bombala, p. Mojžíš,

Omluven: ing. Bláhová, p. Vlášková

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 5 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, ověření zápisu, připomínky
 2. Usnesení č.37/2017: Vyjádření k projektované trase NN v Lipí
 3. Usnesení č.38/2017: Výběr dodavatele veřejného osvětlení U Modrého křížku
 4. Usnesení č.39/2017: Schválení záměru na vypracování Regulačního plánu Na lokalitu K7,územní studie na lokality SO.2b. K.U. SO.10. K.U a schválení  pořizovatelky regulačního plánu
 5. Usnesení č.40/2017: Schválení smlouvy na opravu požární nádrže v Kalištích
 6. Usnesení č.41/2017: Vyhlášení záměru pronájmu prostor
 7. Různé
 8. Dotazy OV Kaliště u Lipí
 9. Došlá pošta, závěr

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni p. Mojžíš a p. Bombala.                                                                                   Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

Připomínky k zápisu: Koncem srpna žádal starosta na odboru dopravy o prodloužení povolení na umístění dopravního značení v úseku cesty Lipí – Travnatá cesta, u Němců na komunikaci III. třídy. Obec obdržela i vyjádření dopravní policie. Odbor dopravy trvá na rozhodnutí o odstranění značky omezující rychlost. Stejně zamítavě se odbor dopravy (vyřizuje ng. Součková) vyjádřil k opakované žádosti o posunutí dopravní značky začátek obce v Kalištích ve směru od Lipí.

 1. Vyjádření k projektované trase. Jedná se o kabelovou přípojku NN na bývalý pozemek p. Tvrdka, Lipí. Za věcné břemeno nabízí společnost Eon 10.000 Kč.

Usnesení č.37/2017: ZO Lipí souhlasí s návrhem projektované trasy a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu výše uvedené smlouvy.               Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Výběr dodavatele a montáž veřejného osvětlení v lokalitě u Modrého křížku, Kaliště. Osloveny byly a cenovou nabídku zaslaly firmy:
 •           Firma Petr Čipera, J. Boreckého 453/18, České Budějovice,
  1. nabídková cena: 158.738,- Kč vč. DPH
 •           Elektro V+Z s.r.o. Pod stromovkou 202, Litvínovice
  1. nabídková cena: 144.685 Kč vč. DPH
 • Omega, obchodní a servisní činnost, Daniel Kruchňa, B. Němcové 10, České Budějovice,
 1. nabídková cena: 155.893,- Kč vč. DPH
 •  

Vzhledem k nabídnuté ceně ZO navrhuje oslovit firmu Elektro V+Z s.r.o. Pod stromovkou 202 Litvínovice.

Usnesení č.38/2017: ZO Lipí souhlasí s navrženou firmou na vybudování veřejného osvětlení a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu dodavatelské smlouvy.

Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 

4)         Schválení záměru na vypracování regulačního plánu na lokalitu K7 v Kalištích a schválení pořizovatelky regulačního plánu. Ve středu 20.9.2017 proběhla schůzka (Kysela, Honnerová) se zástupcem vlastníka lokality K7 ing. Kopečným, který připravuje veškeré podklady, potřebné k zahájení výstavby RD. O vypracování regulačního plánu musí požádat obec, veškeré finanční náklady jak na RP, tak na pořizovatele jdou za investorem. Jako pořizovatel regulačního plánu je navržena Ing. Lenka Šímová, B Smetany 10, České Budějovice.

Usnesení č. 39/2017:

Schválení záměru na vypracování regulačního plánu na lokalitu K7 v Kalištích, územní studie na lokality a schválení pořizovatelky regulačního plánu a územních studií  Ve středu 20.9.2017 proběhla schůzka (Kysela, Honnerová) se zástupcem vlastníka lokality K7 ing. Kopečným, který připravuje veškeré podklady, potřebné k zahájení výstavby RD. O vypracování regulačního plánu musí požádat obec, veškeré finanční náklady jak na RP, tak na pořizovatele jdou za investorem. Jako pořizovatel regulačního plánu je navržena Ing. Lenka Šímová, B Smetany 10, České Budějovice.

Usnesení č. 39/2017: ZO Lipí souhlasí s vypracováním regulačního plánu na lokalitu K7 a územní studie SO.2b.K.U a SO. 10.K.U s tím, že platbu na jejich vypracování a na pořizovatele budou financovat investoři. Obec Lipí si podmiňuje právo vyslovit se k jejich provedení. ZO Lipí schvaluje jako pořizovatele regulačního plánu a územních studií Ing. Lenku Šímovou, České Budějovice a dále schvaluje Stanislava Kyselu, starostu obce a ing. Pavlu Bláhovou jako určené členy zastupitelstva ve věci pořízení regulačního plánu Kaliště SO.1.K/ územních studií .                                                      Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Schválení smlouvy na opravu požární nádrže v Kalištích. Výběrová komise vybrala a navrhla ZO uzavřít Smlouvou o dílo na zhotovitele veřejné zakázky s uchazečem: Luboš Pícha, stavební a zemní práce, Krasejovka 11, České Budějovice, IČ: 60872535. Obsah smlouvy ZO konzultovalo s právníkem. Nabídková cena: 967.765,59 Kč včetně DPH

Usnesení č. 40/2017: ZO Lipí schvaluje smlouvu s firmou Luboš Pícha, Krasejovka na opravu požární nádrže v Kališti a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k jejímu podpisu.

Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Žádost p. Miroslava Zvánovce o pronájem nevyužitých prostor. P. Zvánovec žádá o pronájem nevyužitých prostor v budově u Štětků k uskladnění pokrývačských prvků. ZO musí postupovat obvyklým způsobem, to znamená vyhlásit záměr pronájmu a potom vydat rozhodnutí.

Usnesení č. 41/2017: ZO Lipí souhlasí s pronájmem prostor a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k zveřejnění záměru pronájmu.                                                                       Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Různé:
 • Rozpočtové změny: S rozpočtovými změnami seznámila ZO p. Svobodová

(P: 156.000,- Kč – přijaté transfery, dotace, V: 485,- Kč- poháry turnaj, 50.000,- Kč věcné břemeno Hošner, 32.405,50 Kč – příspěvek obce na kompostéry a další. Celkem V: 351.063,50 Kč. Schodek rozpočtu se k 31.8.2017 zvyšuje o 195.063,50 Kč.

 • 4.9.2017 proběhlo projednání změny č.1 ÚP Lipí s dotčenými orgány, nyní ZO čeká na jejich vyjádření.
 • Žádost p. Ivy Kamlachové o vyčistění rybníka Fleků rybníka, kam stékaly splašky ze Sekyry. ZO souhlasí se zařazením akce do rozpočtu obce na rok 2018. Výše rozpočtované částky bude určena až po zpracování rozborů a předběžném vyčíslení nákladů.
 • Informace o průběhu prací na výstavbě ČOV Lipí. Práce probíhají dle harmonogramu prací tak, aby k 15.11.2017 mohlo být požádáno o kolaudaci kanalizačního potrubí. Byly provedeny kamerové zkoušky a terénní úpravy na pozemcích a nyní probíhají práce už v objektu ČOV, tak, aby mohla být do konce září namontována technologie. Do zkušebního provozu musí být ČOV uvedena do konce letošního roku. Ve středu 4.10.2017 od 18 hodin bude v sále informační schůzka týkající se připojování domácích septiků a čističek na kanalizační řád v Lipí za účasti projektanta ČOV Ing. Mandy, zástupce společnosti ČEVAK a Ing. Zvánovce, majitele firmy Zvánovec a.s., kteří zodpoví dotazy týkající se připojování a provozu ČOV Lipí.

 

 1. Dotazy OV Kaliště:
 • Krádeže v Kalištích - zvážit možnost instalaci kamer.         O:Každý občan si musí svůj majetek zabezpečit sám, navíc je třeba respektovat zákon na ochranu osobních údajů a dat.
 • Změny v textové části ÚP obce (minimální velikost parcely 800 m2, sklon střechy apod), týkají se pouze konkrétních lokalit nebo celého ÚP.             O:Tyto změny se budou týkat celého ÚP. Ke změně došlo na doporučení MM.
 • Stav kapličky v Kalištích a jejího okolí (obnažené kořeny lip).        O:Vzhledem k tomu, že v příštím roce dojde k opravě nádrže, bude se s těmito pracemi pokračovat až po dokončení opravy nádrže.
 • Odstavná plocha, Kaliště – oprava okapového svodu. O: Opravu svodu zajistí obec. Kryt šachty se nechá zaměřit a vyrobit dodatečně, tak aby byla šachta lépe přístupná.
 • Hrušňová alej na cestě do lesa Klínaru - výměna podpůrných kůlů. O: V aleji budou dosazeny na jaře nové stromy a doplněny podpěry.
 • Chodníky + značka začátek a konec obce. O: MM Odbor dopravy žádost obce zamítl. U lokality K7 je chodník a ČOV v požadavcích obce na investora K7 a při dokončení dojde i k přesunu dopravní značky.
 • V jaké fázi je VŘ na opravu obecní budovy v Kalištích? O:Výběrové řízení proběhlo, ZO ho zrušilo a připravuje se nové VŘ.

 

 • Obecní úřad Lipí upozorňuje na dopravní uzávěru na trase Lipí – Dubné, z důvodu rekonstrukce a rozšíření vozovky v termínu 25.9.2017 – 10.10.2017. Bližší informace na vývěsní desce.

 

9)         Došlá pošta :

- MM Stav. úřad: Společný souhlas se stavbou, RD Maxa, Kaliště

- MM Stav. úřad: - Sdělení o nabytí právní moci (garáž Charvát)

- MM Stav. úřad: - územní rozhodnutí o umístění stavby (kabelové vedení NN Kaliště)

- MM Stav. úřad: - Sdělení o nabytí právní moci (kabelové vedení NN Kaliště)

- MM Odbor dopravy - Kolaudační souhlas, ZTV U Křížku

- MM Odbor dopravy - Vyjádření správního orgánu-odstranění dopravního značení

- MM Odbor dopravy - Vyjádření k projednání změny č. 1 ÚP Lipí

- Územní rozhodnutí – pokládka kabele NN do země od č.p.5 po č.p. 60 v Lipí (Fučíková)

- Ministerstvo průmyslu Praha - Vyjádření k projednání změny č. 1 ÚP Lipí

- Jiřík a syn - Vyjádření k projektované trase

- Návrh na schůzku – lokalita K7

- CODES s.r.o. Trutnov - žádost o informaci dle zákona 106

- MZe Praha - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy 

- Obec Jankov - Výzva

- Milan Klimeš, Lipí - Reakce na zápis z jednání ZO Lipí

- FCC Č. Budějovice – sdělení k cenovým podmínkám

 

 •  
 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 30.10.2017.
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 21.05 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:           27.9.2017                                           Sejmuto dne:  12.10.2017

Zápis ověřili:               p. Mojžíš                                             p. Bombala  

dnes je: 22.01.2019

svátek má: Slavomír

Aktuality

Setkání se senátorem
více
Rozpočtové opatření č. 18/2018
více
Plán termínů schůzí ZO na rok 2019
více
Program kulturně společenských akcí
více
zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
více
POPLATKY v roce 2019
více
Informace k dani z nemovitých věcí
více
Zápis ze shůze ZO konané 19.12.2018
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2019
více
Schválený rozpočet obce na rok 2019
více
Program schůze konané ve středu 19.12.2018
více
Program schůze konané ve středu 19.12.2018
více
Rozpočtové opatření č. 17/2018
více
Zápis ze schůze ZO konané 26.11.2018
více
Tréninky stolního tenisu
více
Návrh rozpočtu MŠ Lipí na rok 2019
více
Návrh rozpočtu obce Lipí na rok 2019, výkaz Fin 2-12 M k 31.10.2018
více
pozvánka na stolní tenis v Lipí
více
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 16/2018
více
Program ustavující schůze obecního Zastupitelstva, která se bude konat 29.10. 2018 od 19.00 hod.
více
výsledky voleb do zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6. 10. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 5. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 24. 9. 2018 v Kališti u lipí
více
Rozpočtové opatření č. 15/2018
více
Rozpočtové opatření č. 14/2018
více
Zpevněná plocha v MŠ Lipí
více
zahájení provozu místní knihovny
více
Program schůze ZO Lipí ,která se bude konat 24. 9. 2018 v Kalištích
více
Rozpočtové opatření č. 13/2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 8. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 12
více
Rozpočtové opatření č. 11
více
Stanovení počtu členů volebních komisí
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 7. 2018
více
pozvánka na setkání seniorů
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Územní studie SO8 L
více
Územní studie SO9.L
více
Územní studie SO7L
více
Územní studie SO6.L
více
Územní studie SO.5 L
více
územní studie SO4 L
více
územní studie SO3 K
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
zápis e schůze OZ Lipí z 25. 6. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 14. 6. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 30. 5. 2018
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 25. 6. 2018
více
Územní plán Lipí změna č. 1
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Postupy správce při splnění požadavků, plynoucích z práv subjektů údajů
více
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Změna termínu zasedání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 6,7,8
více
Závěrečný účet za rok 2017 - schválený
více
Rozpočtové opatření č. 5/2018
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 9. 4. 2018
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%