Obec Lipí

Aktuální zápisy a usnesení

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 24. dubna 2017 v Lipí   

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Čutka, p. Bombala, p. Vlášková, p. Mojžíš

Omluven: p. Bláhová  

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, doplnění a informace k zápisu
 2. Usnesení č.12/2017: Výběrové řízení na opravu kanalizace
 3. Usnesení č.13/2017: VŘ na projektovou dokumentaci rekonstrukce obecní budovy
 4. Usnesení č.14/2017: Nabídka k odkupu části účelové komunikace
 5. Rozpočtové opatření č.3/2017, Financování svozu odpadu
 6. Žádost poskytnutí sponzorského daru
 7. Usnesení č.15/2017: Smlouva o dílo
 8. Různé
 9. Došlá pošta, závěr

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni p. Mojžíš a p. Vlášková.                                                                                   Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

Místostarostka přítomné seznámila se zněním zápisu ze schůze zastupitelstva ze dne 27.3.2017. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2)         Výběrové řízení na opravu kanalizace (zatrubnění stoky) v Kalištích. Osloveny byly firmy: 1.STAV CB s.r.o. České Budějovice, 2.firma Pouzar, České Budějovice a 3.TROL ČB. Nabídku nepodala žádná z oslovených firem, omluvily se z časových a kapacitních důvodů a telefonicky požádaly o prodloužení termínu pro podání nabídek. Výběrová komise navrhuje prodloužit termín podání nabídky do pátku 26.5.2017 do 10 hodin.

Usnesení č.12/2017: ZO Lipí schvaluje návrh výběrové komise na prodloužení termínu pro podání cenové nabídky na opravu kanalizace v Kalištích a pověřuje starostu obce, aby oslovené firmy o novém termínu informoval.                           Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

3)         Návrh projektantů k oslovení pro zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci obecního domu v Kalištích. Osloveni byli: 1. Ing. Otto Eibl, České Budějovice, 2. Zdeněk Fornbaum, DiS., Černý Dub a 3. Radek Ježek, DiS., České Budějovice.

Usnesení č. 13/2017: ZO Lipí schvaluje navržené kandidáty a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k jejich oslovení. Zadávací podklady pro zpracování projektové dokumentace jsou přílohou tohoto zápisu.                                                                 Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

4)         Nabídka k odkupu části účelové komunikace od p. Vyžrálka. Jedná se o pozemek za hospodou v Lipí. Cesta je přístupovou komunikací na pozemek pro příjezd požární techniky k sálu. Při jednání bylo dohodnuto, že nechá obec dotčenou část pozemku zaměřit a zajistí další náležitosti týkající se zápisu do katastru nemovitostí. Dohodnuta byla cena v místě obvyklá, tj. 50 Kč/m2.

Usnesení č.14/2017: ZO Lipí souhlasí s koupí části pozemku p.č. 1289 v k.ú. Lipí, vedeného jako komunikace za výše uvedených podmínek a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu kupní smlouvy a provedení dalších úkonů souvisejících s koupí.

Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 1.          Rozpočtové opatření č.3/2017: ZO seznámila s opatřením účetní p. Svobodová.

ZO bere na vědomí.

Dále p. Svobodová vysvětlila financování nákladů za svoz odpadu a výší těchto nákladů za rok 2016. Obec je povinna zabezpečit pro všechny občany likvidaci bio odpadů. ZO jako jednu z možností, nejdostupnější pro všechny občany, zvolilo popelnice na BIO odpad. Tento záměr se projednával již na podzim 2016, kdy proběhl průzkum zájmu občanů. ( přihlásilo se 55 zájemců, v současnosti obec rozvezla již 98 ks popelnic a dalších 20 je objednáno). Popelnice jsou zapůjčeny zdarma svozovou společností FCC (dříve ASA). Po průzkumu v okolních obcích ZO zvolilo způsob svozu a) bio popelnice v lichý týden, popelnice na PDO v sudý týden a svoz pytlů s PET lahvemi vždy poslední čtvrtek v měsíci. Takto zvolená frekvence svozu jednotlivých nádob nebude mít vliv na cenu svozu.

 

6)         Žádost poskytnutí sponzorského daru na „Běh pro dobrou věc“, obec Dubné. Letošní výdělek půjde na podporu Adámka Hrdého, který trpí svalovou dystrofií. Starosta navrhuje přispět částkou 5 000 Kč.                                                   Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

7) Kupní smlouva. Obraz do kapličky v Lipí.

Usnesení č.15/2017: ZO souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s Klárou Schmidtovou na obraz Panny Marie Klatovské do kapličky v Lipí v ceně 18 000 Kč..                                         Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

8)         Různé:

- Stížnost na nedodržování rychlosti na komunikaci při výjezdu z Lipí směr Závraty, p. Klimeš, Lipí. Starosta situaci projednal se SUS, s výstavbou chodníku by souhlasili, pokud by náklady nesla obec. Lipí ale na tuto investici nemá dostatek finančních prostředků.

 • Nepořádek na skládce bio odpadu pod Horních Kamlachů. Vzhledem k tomu, že se neustále opakuje nedodržování pořádku na této skládce, navrhuje starosta instalaci fotopasti u skládky a ke kapliče Panny Marie. Cena se pohybuje od 3 - do 5 tis. Kč.
 • a) Návrh p.Markéty Honnerové, Č.B. o zařazení pozemku p.č. 1072/2 v k.ú. Kaliště u Lipí do zastavěné části obce.
 • b) Návrh Pavla Honnera, Č.B. o zařazení pozemku p.č. 1072/5 v k.ú. Kaliště u Lipí do zastavěné části obce. Vzhledem k tomu, že obě žádosti nejsou předmětem zadání změny č.1 ÚP obce, doporučuje starosta předat vyřízení žádostí Ing. Smitkovi, pořizovateli ÚP.
 •  Žádost chatařů od Zavratského rybníka o prodej části lesního pozemku p.č. 1171/77 vedeného v LHP jako bezlesí o rozloze cca 0,5 ha. ZO projednalo na minulé schůzi. Obec nechá zpracovat geometrický plán, náklady na jeho zpracování půjdou za spolkem chatařů. Starosta na to upozorní p. Černého, zastupujícího spolek chatařů a uzavře se spolkem dohodu o úhradě nákladů.                                                                               ZO bere na vědomí.
 1. Došlá pošta:
 • Stížnost na vyvážení popelnic na PDO 1x za 14 dnů z důvodů předpokládaného zápachu v letních měsících, MVDr Bartoň, Kaliště. Svoz střídavě jednou za 14 dnů praktikují i okolní obce.
 • MM Č.B. – OOŽP - Kolaudační souhlas (septik a zemní filtr), (Zikmund, Lipí)
 • MM Č.B. - Stavební úřad - Souhlas s užíváním stavby (Tesařová, Lipí)
 • xxxxxx - Urgence dotazu
 • Změna dokončené stavby a nabytí právní moci,(Jitka Lindner, Lipí)
 • MM Č.B. – Stavební úřad - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, (Lisý, Kaliště)
 • KÚ Jihoč. Kraje - Protokol o kontrole plnění programu POV 2016

Obec Lipí upozorňuje občany na uzavírku komunikace Lipí – Dubné ve dnech 15.5. – 30.6.2017 z důvodu přeložky kanalizace.

 

 •  
 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 29. května 2017.
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.15 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:           9.5.2017                                             Sejmuto dne:  25.5.2017

Zápis ověřili:               Josef Mojžíš                                       Kamila Vlášková

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ramcove-zadani-pro-zpracovani-projektu-opravy-obecniho-domu-v-kalisti-u-lipi.pdf 303.3 Kb

dnes je: 22.01.2019

svátek má: Slavomír

Aktuality

Setkání se senátorem
více
Rozpočtové opatření č. 18/2018
více
Plán termínů schůzí ZO na rok 2019
více
Program kulturně společenských akcí
více
zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
více
POPLATKY v roce 2019
více
Informace k dani z nemovitých věcí
více
Zápis ze shůze ZO konané 19.12.2018
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2019
více
Schválený rozpočet obce na rok 2019
více
Program schůze konané ve středu 19.12.2018
více
Program schůze konané ve středu 19.12.2018
více
Rozpočtové opatření č. 17/2018
více
Zápis ze schůze ZO konané 26.11.2018
více
Tréninky stolního tenisu
více
Návrh rozpočtu MŠ Lipí na rok 2019
více
Návrh rozpočtu obce Lipí na rok 2019, výkaz Fin 2-12 M k 31.10.2018
více
pozvánka na stolní tenis v Lipí
více
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 16/2018
více
Program ustavující schůze obecního Zastupitelstva, která se bude konat 29.10. 2018 od 19.00 hod.
více
výsledky voleb do zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6. 10. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 5. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 24. 9. 2018 v Kališti u lipí
více
Rozpočtové opatření č. 15/2018
více
Rozpočtové opatření č. 14/2018
více
Zpevněná plocha v MŠ Lipí
více
zahájení provozu místní knihovny
více
Program schůze ZO Lipí ,která se bude konat 24. 9. 2018 v Kalištích
více
Rozpočtové opatření č. 13/2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 8. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 12
více
Rozpočtové opatření č. 11
více
Stanovení počtu členů volebních komisí
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 7. 2018
více
pozvánka na setkání seniorů
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Územní studie SO8 L
více
Územní studie SO9.L
více
Územní studie SO7L
více
Územní studie SO6.L
více
Územní studie SO.5 L
více
územní studie SO4 L
více
územní studie SO3 K
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
zápis e schůze OZ Lipí z 25. 6. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 14. 6. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 30. 5. 2018
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 25. 6. 2018
více
Územní plán Lipí změna č. 1
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Postupy správce při splnění požadavků, plynoucích z práv subjektů údajů
více
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Změna termínu zasedání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 6,7,8
více
Závěrečný účet za rok 2017 - schválený
více
Rozpočtové opatření č. 5/2018
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 9. 4. 2018
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%