Obec Lipí

Aktuální zápisy a usnesení

Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 9. 4. 2018

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 9.4.2018 v Kalištích

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Čutka, ing. Bláhová, p. Bombala, p. Vlášková

Omluven: p. Mojžíš

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů,
 2. Schválení programu schůze, ověření zápisu, připomínky
 3. Usnesení č.8/2018: Schválení Změny č.1 ÚP Lipí
 4. Usnesení č.9/2018: Prodej pozemku v k.ú. Kaliště u Lipí
 5. Usnesení č.10/2018: Prodej multikáry
 6. Usnesení č.11/2018: Dodatek ke smlouvě s FCC, a.s.
 7. Usnesení č.12/2018: Zrušení nedobytné pohledávky
 8. Usnesení č.13/2018: Vrácení poplatku ZD Skalka Lipí
 9. Usnesení č.14/2018: Návrh smlouvy o smlouvě budoucí
 10. Usnesení č.15/2018: Souhlas s užíváním pozemků
 11.  Různé, došlá pošta, připomínky OV
 12. Diskuse, závěr.

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni p. p. Bombala, Ing. Čutka.                                                                        Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Schválení programu, kontrola zápisu ze schůze 26.2. 2018, připomínky k zápisu. Na minulé schůzi se projednávala možnost vybudování chodníků směrem na Hradce a v proluce mezi Kamlachů a Jinšíků v Lipí. Starosta oslovil SÚS, která se k záměru vyjádřila kladně. P. Vanda, stavební poradce projednal na stav. úřadě, p. Honnerová jednala s Policií ČR, která vyžaduje zpracování studie s vyznačením rozhledových vzdáleností a šířkových poměrů s vyznačením kritických úseků, vyžadujících udělení příp. výjimek.

 

3)         Schválení Změny č.1 ÚP Lipí. Všechny doručené připomínky a námitky byly projednány a rozeslány dotčeným orgánům, od kterých nepřišlo žádné záporné vyjádření. Usnesení č.8/2018:

Zastupitelstvo Obce Lipí schvaluje předloženou a projednanou Změnu č.1 ÚP Lipí. Úplné znění usnesení je nedílnou součástí tohoto zápisu.                              Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

4)         Prodej pozemku p.č.1170/97 v k.ú. Kaliště u Lipí o rozloze 1 hektar a 58 m2, který vznikl oddělením od pozemku p.č. 1170/77. Jde o bezlesý pozemek v prostoru u Zavratského rybníka, na kterém jsou postaveny chaty. Starosta navrhuje oslovit znalce a nechat vypracovat odhad na cenu pozemku, následně zveřejnit záměr prodeje

Usnesení č.9/2018:

Zastupitelstvo Obce Lipí schvaluje návrh prodeje pozemku p. č. 1170/97 v k.ú. Kaliště u Lipí, pověřuje starostu Stanislava Kyselu zajištěním odhadce k vypracování odhadu na uvedený pozemek a zveřejněním záměru prodeje na úřední desce obce.           Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

5)         Prodej multikáry. Vzhledem k tomu, že obec koupila nové vozidlo, nechal starosta zpracovat úřední odhad starého vozidla. Cena odhadem stanovena na 25.000,- Kč. ZO navrhuje zveřejnění záměr prodeje a prodej uskutečnit obálkovou metodou.

 

 

Usnesení č.10/2018:

Zastupitelstvo Obce Lipí schvaluje návrh prodeje multikáry a pověřuje starostu Stanislava Kyselu zveřejněním záměru prodeje za minimálně odhadní cenu. Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou.                                                                                                        Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

6)         Dodatek ke smlouvě s FCC a.s. za dotřídění plastového odpadu. Důvodem navýšení ceny je poklesl odběru zpracovatelů: Cena bude navýšena o 1 000 Kč bez DPH/tunu odpadu, což pro obec znamená cca 10.tis. Kč/rok navíc.

Usnesení č.11/2018:

ZO Lipí souhlasí s navýšením ceny za dotřídění plastového odpadu o cca 1000 Kč/1tunu bez DPH a pověřuje starostu Stanislava Kyselu podpisem uvedeného dodatku s platností od 1.4.2018.                                                                                           Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

7)         Zrušení nedobytné pohledávky. Jedná se o pohledávky od firmy Česká investiční, s.r.o. (p. Jech). Jedná se o náklady za soudní řízení ve výši 572.523 Kč. Firma je v likvidaci, a pohledávka je nevymahatelná. Finanční výbor doporučuje ZO tuto položku odepsat.

Usnesení č.12/2018:

ZO Lipí souhlasí s návrhem finančního výboru s odepsáním nedobytné pohledávky od firmy Česká investiční v likvidaci ve výši 572 523 Kč k 1. 4. 2018.             Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

8)         Vrácení neoprávněně vybíraného poplatku za znečistění ovzduší ZD Skalka Lipí ve výši 20 000 Kč. ZO projednalo na své poradě a souhlasí s vrácení v plné výši.

Usnesení č.13/2018:

ZO Lipí souhlasí s vrácením poplatku ZD Skalka Lipí za znečistění ovzduší ve výši 20 000 Kč.                                                                                                         Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

9)         Návrh smlouvy o smlouvě budoucí - ELEKTROSTAV Strakonice s.r.o. Jedná se o připojení nového odběrného místa na pozemek p. Novákové pro výstavbu RD v Lipí za jednorázovou úplatu 1250 Kč.

Usnesení č. 14/2018:

ZO Lipí souhlasí s uzavřením Smlouvy č.1030042313/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu 1.250 Kč.                      Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

10)       Žádost o povolení užívání pozemků p. č. 251/2 a 249/4 v k.ú. Lipí,(Ing. Kateřina Musilová). Jedná se o pozemky, které jsou prozatím ve vlastnictví obce, ale po skončení pozemkových úprav budou převedeny na novou majitelku.

Usnesení č. 15/2018:

ZO souhlasí s užívání pozemků ve vlastnictví obce - p. č. 251/2 a 249/4 v k.ú. Lipí, paní Ing. Kateřinou Musilovou.                                                                                  Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

11)       Různé:

 • a) Rozpočtové změny - p Svobodová:        
 • RO č.2/2018: (Vyrovnání nákladů na volby)
 • RO č.3/2018: (Věcná břemena, betonové zábrany, přestupkové řízení).

ZO bere na vědomí.

 • b) Zpráva o navýšení dotace na ČOV o 1.959.000 Kč. Z Ministerstva zemědělství obdržela obec navýšenou dotaci na vícepráce vzniklé při výstavbě ČOV Lipí.
 • c) Obec Lipí dále obdržela dotaci na automatizaci knihovny ve výši 13.000 Kč na zakoupení notebooku a tiskárny. Systém pak umožní vyhledávání a objednání knih z českobudějovické knihovny.
 • d) Připojování septiků na kanalizaci pro ČOV. Obec zajistila firmu na kompletní přepojování septiků a domácích ČOV. Jedná se o firmu Stav CB s.r.o. zájemci se mohou přihlásit osobně na OÚ v Lipí nebo na telefon č. 777 777 680.

Stejná firma provede opravy kanalizačních vpustí a vybudování stanoviště pro kontejnery v Kalištích na Dolánku.

e) Připomínky OV Kaliště: Oprava cesty ke Klínaru – na opravu se použije materiál složený za hospodou v Lipí, starosta osloví ZD kvůli technice//// stížnost na rozvoz pošty – poštovní auto při rozvážení jezdí přímo kolem kaple na návsi a poškozuje travnaté plochy – řeší starosta//// www stránky obce – zlepšit orientaci na stránkách//

 • Došlá pošta:
 • Ing. Jan Macků, ČB - Multikára znalecký posudek
 • Ing. Jan Pytel - Geometrický plán dělení pozemku – chaty u Zavratského rybníka
 • Mm ČB OOŽP - Závazné stanovisko - Souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF (Musilová, Lipí)
 • Mm ČB OOŽP - Závazné stanovisko - Souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF (Procházková, Placek, Kaliště u Lipí)
 • Mm ČB Staveb úřad – Oznámení - Zahájení společného řízení (Veselý, Kaliště)
 •  MPO Praha - Stanovisko ke změněn č.1 ÚP Lipí
 • Mm ČB OOŽP - Stavební povolení septik (Tesař, Kaliště)
 • MŽP Praha - Stanovisko k návrhu rozhodnutí - změna č. 1 ÚP Lipí
 • MZe Praha - Rozhodnutí o navýšení dotace Kanalizace a ČOV Lipí
 • Mm ČB Staveb úřad - Rozhodnutí o umístění stavby (Honner, Kaliště)
 • Ministerstvo kultury Praha - Oznámení o přidělení dotace (Automatizace Obecní knihovny Lipí)
 • Mm ČB Staveb úřad - Sdělení o nabytí právní moci (novostavba Honner, Kaliště)
 • Mm ČB OOŽP - Stanovisko ke změně č. 1 ÚP Lipí  

 

12)       Diskuse a závěr:

- p. Hana Vyžrálková, Lipí – dotaz na možnost připojení domů č.p. 17 a 31 na ČOV – připojení bude umožněno do šachty (jímky), která bude vybudována právě na pozemku p. Vyžrálkové (par. č.251/8). Akci obec plánuje realizovat do konce roku 2018. Do této šachty se budou moci připojit i majitelé zahradních chatek.

 

Upozornění !!!

Dne 14.4. 2018 proběhne sběr železného šrotu, viz plakáty.

Dne 21.4.2018 proběhne sběrný dvůr, viz plakáty.

 

 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 14. května 2018
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.05 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:           17.4.2018                                           Sejmuto dne:  2.5.2018

Zápis ověřili:               p. Bombala                                         ing. Čutka

dnes je: 22.10.2018

svátek má: Sabina

Aktuality

výsledky voleb do zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6. 10. 2018
více
Krajský pozemkový úřad
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 5. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 15/2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 24. 9. 2018 v Kališti u lipí
více
Rozhodnutí Krajského soud v Českých Budějovicích
více
Rozpočtové opatření č. 14/2018
více
Obecní úřad Habří - opakované projednání ÚP Habří
více
Zpevněná plocha v MŠ Lipí
více
rozhodnutí Krajského soudu v Č.Budějovicích
více
zahájení provozu místní knihovny
více
Nabídka pozemku k pronájmu
více
Program schůze ZO Lipí ,která se bude konat 24. 9. 2018 v Kalištích
více
Rozpočtové opatření č. 13/2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 8. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 12
více
Rozpočtové opatření č. 11
více
Stanovení počtu členů volebních komisí
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 7. 2018
více
pozvánka na setkání seniorů
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Územní studie SO8 L
více
Územní studie SO9.L
více
Územní studie SO7L
více
Územní studie SO6.L
více
Územní studie SO.5 L
více
územní studie SO4 L
více
územní studie SO3 K
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
zápis e schůze OZ Lipí z 25. 6. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 14. 6. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 30. 5. 2018
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 25. 6. 2018
více
Územní plán Lipí změna č. 1
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Postupy správce při splnění požadavků, plynoucích z práv subjektů údajů
více
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Změna termínu zasedání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 6,7,8
více
Závěrečný účet za rok 2017 - schválený
více
Rozpočtové opatření č. 5/2018
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 9. 4. 2018
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Smlouva o dílo- Kanalizace Kaliště
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 28. 11. 2016
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 30. 3. 2015 v Kalištích
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 26. 1. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%