Obec Lipí

Aktuální zápisy a usnesení

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 30. 5. 2018

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 30.5.2018 v Lipí

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Čutka, ing. Bláhová,

p. Bombala,

Omluven: p. Mojžíš

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 5 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů,
 2. Kontrola zápisu z poslední schůze ZO, připomínky
 3. Schválení navrženého programu
 4. Usnesení č.21/2018: Záměr pronájmu ČOV Lipí
 5. Rozpočet na kanalizaci - hospoda
 6. Usnesení č.22/2018: Prodej pozemku
 7. Usnesení č.23/2018: Prodej plynové soustavy
 8. Usnesení č.24/2018: Žádost SDH o finanční příspěvek
 9. Usnesení č.25/2018: Snížení prodejní ceny MULTICAR
 10.  Různé, došlá pošta, připomínky OV
 11. Diskuse, závěr.

 

K programu:

 1.  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu :
  • jako zapisovatelka navržena p Jana Honnerová, Dis
  • jako ověřovatelé navrženi Ing. Pavla Bláhová, p. Stanislav Bombala :

Pro:  5                                                                                                                 Proti: 0

 1. Kontrola zápisu ze  14. Května2018 – zápis přečetla místostarostka p. Jana Honnerová, DiS. Starosta doplnil, že jsou dodány 2 betonové odpadkové koše. Následně budou osazeny  k posezení na Klínaru a u vodojemu.
 2. Přítomní členové ZO schválili navržený program schůze – viz výše

 

 1. Záměr pronájmu Kanalizace a ČOV Lipí- vzhledem k tomu, že ČOV Lipí byla dokončena a je uvedena do provozu je nutno zahájit jednání s budoucím provozovatelem, tj. ČEVAK o jejím pronájmu a pronájmu vybudované kanalizace. Obec sama provozovat nemůže, nemá pracovníka s potřebnou kvalifikací a zkouškami, navíc ČEVAK již provozuje původní kanalizaci. Je proto potřeba zveřejnit záměr pronájmu.

Usnesení č. 21/2018: OZ Lipí souhlasí se zveřejněním „Záměru pronájmu kanalizace a ČOV  Lipí“ a pověřuje starostu Stanislava Kyselu vyvěšením na úřední desku

Pro:   5                                                                                                                Proti:  0

 

 1. Obec obdržela 2 rozpočty na vybudování kanalizace od hospody včetně sběrné kanalizace a šachty s možností připojení nemovitostí za hospodou a čp. 17 a 31.
  1. Rozpočet  podle státního ceníku je v  ceně 766 000 Kč včetně DPH
  2. rozpočet od firmy Zvánovec  jev ceně 668 643 Kč včetně DPH.

Před vyhlášením výběrového řízení je nutno ještě nechat zpracovat dopravní řešení. Bude  osloven projektant p. Maroušek

 

 1.  Pan Roman Drnek  požádal o prodej části pozemku ve vlastnictví obce o rozloze 55,25 m2, který by vznikl oddělením od pozemku p.č. 379/2 v kú. Lipí.  Důvodem žádosti je zarovnání pozemku p. Drnka. Před vlastním prodejem musí dojít k oddělení pozemku a zaměření oddělené části. Následně bude zveřejněn záměr prodeje

Usnesení č. 22/2018: OZ Lipí souhlasí s prodejem části pozemku, který vznikne oddělením z pozemku p.č. 379/2 v k.ú. Lipí za cenu 50 Kč/ 1m2, s tím že veškeré vzniklé náklady hradí kupující.

Pro: 5                                                                                                                   Proti: 0

 

 1.  Prodej plynové soustavy na území obce Lipí a Kaliště – společnost e-on nechala vypracovat odhadní cenu na odkup plynové soustavy, která byla budována společně s obcí Dubné. Pro obec Lipí činí odhadní cena Kč 9 412 536,-. Vzhledem k tomu, že obec plynovod sama zpravovat nemůže a pronajímající firma e-on již dříve projevila zájem o odkup, ZO souhlasí s prodejem plynovodu v kú. Lipí a Kaliště

Usnesení č. 23: OZ Lipí souhlasí s prodejem plynového potrubí v katastru Obce Lipí za navrženou cenu a pověřuje starostu Stanislava Kyselu zveřejněním záměru prodeje na úřední desce

Pro:    5                                                                                                                Proti: 0

 

 

 1.  SDH Lipí požádalo ZO  finanční příspěvek na pořádání Jihočeské hasičské ligy, která se bude konat 28. 7 2018 na hřišti v Lipí. Akce se zúčastní cca 40 týmů z celých Jižních. Vzhledem k tomu, že se jedná i o propagaci obce Lipí bude na pořádání výše uvedené akce poskytnut finanční příspěvek

Usnesení č.:24/2018: ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na akci: Jihočeská hasičská Liga ve výši Kč 15 000,-

Pro:    5                                                                                                                Proti: 0

 1. Vzhledem k tomu, že se do doby konání schůze nepodařilo nalézt kupce na nepojízdné vozidlo MULTICAR, navrhuje se snížení prodejní ceny o Kč 5 000,-, takže nová prodejní cena je Kč 20 000,-

Usnesení č.:25/2018: ZO souhlasí se snížením prodejní ceny vozidla MULTICAR na částku Kč 20 000,-

Pro:     5                                                                                                               Proti: 0

 

 1. Různé :
 • Veřejné osvětlení Kaliště ( směr k p. Pletkové)- projekt na VO je hotový, obec musí podat oznámení záměru – zajistí starosta ve spolupráci s místostarostkou
 • Rekonstrukce sociálního zařízení hospody – po zvážení všech termínů předpokládaných akcí v sále se jako nejvhodnější jeví říjen 2018. Na zhotovitele bude vyhlášeno výběrové řízení. S nájemcem p. Kočerem projedná Ing. Čutka
 • Na opravu kaple v Lipí jsme obdrželi dotaci ve výši Kč 60 000,- místo požadovaných   Kč 80 000,- . Část prací bude provedena jako reklamace. Jedná se o 3. etapu opravy vlhkého zdiva
 • Obec obdržela návrh na vybudování chodníků, zejména v exponovaných místech Návrh je nutno projednat s Dopravní policií a odborem dopravy, zda v této podobě bude z jejich strany průchodné
 • Na základě žádosti manželů Wawrových o řešení dešťové vody z obecní komunikace a hasičské zbrojnice, která jim zatéká na jejich pozemek, bylo svoláno jednání a místě a bylo dohodnuto, že bude odkanalizována hasičská zbrojnice a komunikace bude osazena akudreny, aby dešťová voda odtékala do kanalizace
 • K dobudování kanalizace na pozemku p. Vyžrálkové, připojení domů čp. 17 a 31 a dalších RD v blízkosti, bylo svoláno jednání na místě a bylo dohodnuto řešení, které ještě bude postupně upřesňováno
 • Proběhlo jednání mezi zástupci firmy Zvánovec, projektantem Ing. Mandou a naší obcí týkající se vychýlení gabionové stěny. Záležitost se týká zhotovitele a projektanta stavby, firma Zvánovec začne urychleně pracovat na odstranění závady.
 • Obdrželi jsme dotace na knihovnu ve výši Kč  13 000 Kč na zakoupení techniky (notebook, tiskárna, čtečka ČK) pro vedení evidence knižního fondu a propojení s ostatními knihovnami. Technika bude zakoupena od fi. WPartner, s.r.o., obec doplatí částku Kč 5 874,-. Technika bude nakoupena do konce srpna 2018 a zprovozněn nový program. Zároveň v této době dojde k přemístění knihovny do bývalé dětské poradny. Ve spolupráci s knihovnicí p. Čížkovou zajistí zastupitel p. Bombala.

Došlá pošta:

 • Spolek chatařů u Závratského rybníka – žádost o odprodej pozemku
 • ČEVAK-  dodatek č. 11 Smlouvy o provozování veřejného vodovodu v Lipí
 • MM ČB OOŽP - společné rozhodnutí Procházková Placek
 • Jiřík a syn Zliv- Kaliště rekonstrukce VO (projektová dokumentace)
 • Obec Dubné znalecký posudek na odkup plynového zařízení
 • DUPONTI s.r.o. Praha- Žádost o informaci dle zákona č.,106/1999 Sb.
 • MM ČB – Počet volených zástupců do OZ ve volbách v roce  2018 – opět bude voleno 7 zastupitelů, jako v předcházejícím volebním období

 

  Diskuze:

 • P. Vyžrálková – upřesnění připojení čp. 17 a 31 – bude projednáno s projektantem Ing. Mandou
 • P. Zahradníková – schůzka se zástupci K7 a Ing. Arch. Brůhou dne 4.6.2018 – regulační plán

 

   Závěr :

            Schůzi ukončil starosta p. Kysela ve 21.00 hod.

zapsala: honnerová Dis

 ověřili: Ing. Pavla Bláhová, p. Stanislav Bombala

 

dnes je: 22.01.2019

svátek má: Slavomír

Aktuality

Setkání se senátorem
více
Rozpočtové opatření č. 18/2018
více
Plán termínů schůzí ZO na rok 2019
více
Program kulturně společenských akcí
více
zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
více
POPLATKY v roce 2019
více
Informace k dani z nemovitých věcí
více
Zápis ze shůze ZO konané 19.12.2018
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2019
více
Schválený rozpočet obce na rok 2019
více
Program schůze konané ve středu 19.12.2018
více
Program schůze konané ve středu 19.12.2018
více
Rozpočtové opatření č. 17/2018
více
Zápis ze schůze ZO konané 26.11.2018
více
Tréninky stolního tenisu
více
Návrh rozpočtu MŠ Lipí na rok 2019
více
Návrh rozpočtu obce Lipí na rok 2019, výkaz Fin 2-12 M k 31.10.2018
více
pozvánka na stolní tenis v Lipí
více
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 16/2018
více
Program ustavující schůze obecního Zastupitelstva, která se bude konat 29.10. 2018 od 19.00 hod.
více
výsledky voleb do zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6. 10. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 5. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 24. 9. 2018 v Kališti u lipí
více
Rozpočtové opatření č. 15/2018
více
Rozpočtové opatření č. 14/2018
více
Zpevněná plocha v MŠ Lipí
více
zahájení provozu místní knihovny
více
Program schůze ZO Lipí ,která se bude konat 24. 9. 2018 v Kalištích
více
Rozpočtové opatření č. 13/2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 8. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 12
více
Rozpočtové opatření č. 11
více
Stanovení počtu členů volebních komisí
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 7. 2018
více
pozvánka na setkání seniorů
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Územní studie SO8 L
více
Územní studie SO9.L
více
Územní studie SO7L
více
Územní studie SO6.L
více
Územní studie SO.5 L
více
územní studie SO4 L
více
územní studie SO3 K
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
zápis e schůze OZ Lipí z 25. 6. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 14. 6. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 30. 5. 2018
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 25. 6. 2018
více
Územní plán Lipí změna č. 1
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Postupy správce při splnění požadavků, plynoucích z práv subjektů údajů
více
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Změna termínu zasedání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 6,7,8
více
Závěrečný účet za rok 2017 - schválený
více
Rozpočtové opatření č. 5/2018
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 9. 4. 2018
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%