Obec Lipí

Aktuální zápisy a usnesení

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 3. srpna 2017 v  Lipí   

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Čutka, ing. Bláhová p. Bombala, p. Mojžíš, p. Vlášková

Omluven: ------

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 7členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, kontrola, doplnění a informace k zápisu
 2. Schválení územních studií
 3. Usnesení č.27/2017: Schválení firem pro VŘ na opravu požární nádrže Kaliště
 4. Usnesení č.28/2017: Komise pro VŘ na opravu požární nádrže Kaliště
 5. Usnesení č.29/2017: Výběr dodavatele na vybudování zpevněné plochy Kaliště
 6. Změna usnesení č.17/2017
 7. Usnesení č.30/2017: Vyjádření k projektované trase
 8. Usnesení č.31/2017: Smlouva o smlouvě budoucí
 9. Usnesení č.32/2017: Zrušení výběrového řízení
 10. Různé
 11. Došlá pošta, závěr

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni p. Vlášková a ing. Čutka.                                                                        Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se. 0

Místostarostka přítomné seznámila se zněním zápisu ze schůze zastupitelstva ze dne 26.6.2017. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.                                    ZO bere na vědomí.

 1. Schválení územních studií. Ing. Smitka krátce seznámil přítomné s obsahem územních studií, zpracovaných ing. arch Brůhou. Územní studie jsou zpracovány na lokality: S03K, S09a,b, S08, S07, S06, S05a,b a S04. Všechny studie budou zaevidovány na MM, odbor územního plánování, na stavebním úřadě a elektronicky na KÚ. Studie jsou nedílnou součástí ÚP Lipí. Zastupitelstvo obce Lipí bere předložené územní studie na vědomí.

Změna č.1 ÚP Lipí. Obec obdržela pracovní verzi č.1, která bude po prázdninách předložena k prvnímu veřejnému projednání. V rámci změny ÚP se řeší mj. aktualizace zastavěného území, předjednána je minimální velikost parcel uvnitř území (z původních 1000m2 na 800m2). Velikost okrajových parcel zůstává 1500m2. Na lokalitu K7 se vztahuje regulační plán. Řeší se mj. i vyjmutí rozvojových ploch v k.ú. Kaliště (kromě K7) z podmínky připojení na centrální ČOV (výhledově se jedná cca o 15 domů). ZO bere na vědomí.

3)         Schválení firem oslovených pro VŘ pro opravu požární nádrže v Kalištích. Stavební komise navrhuje oslovit tyto firmy:

a)         Maustr plus s.r.o., Plzeňská 2311/2a, 370 04 Č. Budějovice, IČ: 02715562

b)         Luboš Pícha, stavební a zemní práce, Krasejovka 11, Č. Budějovice, IČ: 60872535

c)         STRABAG a.s., Vrbenská31, 370 06 České Budějovice, IČ: 60838744

d)         Proma stav s.r.o., Dubné 10, 373 84 Č. Budějovice, IČ: 28113705

e)         Remonst stavební s.r.o., Rudolfovská 460/93, 370 01 Č. Budějovice, IČ: 48203351

Podklady pro výběrové řízení zpracuje ing. Kunc.

Usnesení č. 27/2017: ZO Lipí souhlasí s navrženými firmami a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k jejich oslovení.                                                                    Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se. 0

 

4)         Volba členů komise pro výběrové řízení na opravu požární nádrže v Kalištích. Starosta navrhl: tyto členy: p. Balek, p. Mojžíš a p. Kysela.

Usnesení č. 28/2017: ZO Lipí schvaluje volbu navržených členů pro výběrové řízení - oprava požární nádrže v Kalištích.                                                     Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se. 0

 

5)         Výběr firem na vybudování odstavné plochy v Kalištích od autobusové zastávky k Michalům. Osloveny byly a cenovou nabídku zaslaly firmy:

Stavebnictví JL s.r.o. J. Buděšínského 988/21, 370 07 České Budějovice,

 • navržená cena: 213 060,22 Kč bez DPH tj. 257 802,87 Kč včetně DPH

REVOSS CB s.r.o., Boženy Němcové 741/55, 370 01 České Budějovice,

 • navržená cena: 229 916,99 Kč bez DPH, tj. 278 199,56 Kč včetně DPH

Stanislav LUKŠ, Ovocná 1618/7, 370 07 České Budějovice,

 • navržená cena: 225 497,20 Kč bez DPH, tj. 272 815 Kč včetně DPH

Usnesení č. 29/2017: Po posouzení nabídek navrhuje ZO Lipí uzavřít smlouvu s firmou Stavebnictví JL s.r.o. a pověřuje starostu Stanislava Kyselu jejímu podpisu.

                                                                                                          Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se. 0

6)         Změna usnesení č. 17/2017: Smlouva o věcném břemeni za uložení kanalizace na pozemku ve vlastnictví obce. Vzhledem k tomu, že kanalizace bude po dokončení předána do vlastnictví obce, byl namísto smlouvy o věcném břemeni udělen souhlas obce s vybudováním kanalizace.                                                                      Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se. 0

 

7)         Vyjádření k projektované trase (el. přípojka Maxa K., Kaliště). Jedná se o novou přípojku pro stavbu RD, zpracoval Jiřík a syn, Zliv. Poplatek za uložení kabelu je 10 000 Kč.

Usnesení č. 30/2017: ZO Lipí souhlasí s vedením el. přípojky na pozemek p. Karla Maxy pro výstavbu RD a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu smlouvy.

                                                                                                          Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se. 0

8)         EI PROJEKT s.r.o. - návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-souhlas s umístěním distribučního zařízení- jedná se přípojku pro dva zahradní domky vedle p. Vyžrálka za 1000 Kč. Smlouva č.: 1030038864/001).

Usnesení č. 31/2017: ZO Lipí souhlasí s uzavřením výše uvedené smlouvy a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k jejímu podpisu.                                Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se. 0

 

9)         Zrušení výběrového řízení na vypracování projektu na rekonstrukci obecního domu v Kalištích. Oslovení projektanti byli požádáni o doplnění podkladů s termínem do 25.června. Vzhledem k tomu, že na výzvu nereagovali, navrhuje starosta toto výběrové řízení zrušit a vypsat nové.

Usnesení č. 32/2017: ZO svým usnesením ruší vyhlášené VŘ na výběr projektanta. Zároveň souhlasí s vypsáním nového VŘ.                                                   Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se. 0

 

10)       Různé:

 • Zakoupení měřiče rychlosti pro příjezd do obce směrem od Hradců. ZO situaci projednalo a bude jednat s p. Klimešem.
 • Radek Chromý, Habří- má zájem o vykopané kanalizační roury a žlaby z kanalizace v Kalištích. Protože se jedná o různě poškozené a nepoužitelné betonové potrubí, navrhuje starosta darování za odvoz.                                            ZO bere na vědomí.
 • Kompostéry - Občané, kteří si kontejnery na podzim objednali, je dostanou k pronájmu na pět let, pak připadnou do jejich vlastnictví. Současné době připravuje starosta předávací protokoly a smlouvy o pronájmu. Kontejnery jsou postupně zaváženy občanům.                                                                                                      ZO bere na vědomí.
 • Zájezd pro seniory se koná 14.9.2017, naplánována je návštěva zámku Velhartice a hradu Rábí. Zájemci se mohou hlásit osobně na OÚ, nebo na telefon: 606 213 152 nebo na ou.lipi@seznam .cz
 • Dotace na kofinancování stavby ČOV Lipí. Krajským úřadem nám byla schválena částka dotace ve výši 1.976.200 Kč.                                                                  ZO bere na vědomí.
 • V srpnu budou obci dodána dvě posezení, jedno bude umístěno na kraj lesa v Kalištích a druhé na dětské hřiště v Lipí. ZO žádá hasiče Kaliště a sportovce Lipí o přípravu plochy pro jejich umístění. 
 • Výzva k odstranění dopravního značení (odstranění snížení rychlosti z Lipí kolem  Milotů a Němců). Značka byla povolena pouze do 31.12.2016. Starosta se spojil s Ing. Součkovou, z Odboru dopravy aby projednal další postup, aby značka zůstala. Ing. Součková se rovněž vyjádřila k žádosti o posunutí dopravní značky „Začátek obce“ v Kalištích. Úřad takový souhlas NEUDĚLÍ, a nadále trvá na vybudování chodníku.                                                                                                                 ZO bere na vědomí.
 • Žádost Spolku pro lepší Lipí o zapůjčení sálu na pouťové divadelní představení pro děti.

ZO bere na vědomí. a souhlasí.

 • Odstavná plocha pro kontejnery na Dolánku v Kalištích. P. Maxa předložil zastupitelstvu návrh ankety o umístění plochy. ZO pověřuje p. Maxu uspořádáním ankety.

11)       Došlá pošta :

 • Mm ČB OOŽP - kolaudační souhlas ČOV, Charvátová
 • Mm ČB Staveb. Úřad - Oznámení o zahájení řízení, zahradní přístřešek, Drnek, Lipí
 • Mm ČB Odbor dopravy - Vyjádření k přesunu dopr. značek Kaliště
 • Mm ČB Odbor dopravy- Výzva k odstranění nepovoleného dopravního řešení (omezení rychlosti v úseku Lipí směr Kaliště)
 • Státní archiv České Budějovice- oznámení o provedení kontroly
 • Jiřík a syn, Zliv - vyjádření k projektované trase Maxa K. Kaliště
 • Mojžíš, Lipí 83 - Ohlášení stavebních úprav RD
 • Mm ČB Staveb. Úřad - rozhodnutí o umístění stavby (RD Lisý)
 • Mm ČB Staveb. Úřad - oznámení o zahájení řízení (nové kabelové vedení)
 • Lukš Stanislav - cenová nabídka pro vybudování zpevněné plochy v Kalištích
 • Stavebnictví JL s.r.o. - cenová nabídka pro vybudování zpevněné plochy v Kalištích
 • REVOSS CB s.r.o. - cenová nabídka pro vybudování zpevněné plochy v Kalištích
 • Mm ČB OOŽP- Závěrečná kontrol. prohlídka vodovodu a kanalizace ZTV u Křížku
 • SMS ČR – Informace o schválení novely k navýšení příjmů obecních rozpočtů
 • Hydroprojekt s.r.o. - oznámení zahájení průzkumných prací
 • REMA AOS - žádost o poskytnutí informace
 • Rozpis elektromateriálu a prací na VO ZTV U Křížku.
 • EI PROJEKT - návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
 • KÚ Jihoč. Kraj - smlouva POV o poskytnutí dotace na opravu kanalizace Kaliště
 • KÚ Jihoč. kraje- smlouva POV o poskytnutí dotace na opravu božích muk
 • SMS ČR – Informace o schválení novely k navýšení příjmů obecních rozpočtů
 • Mm ČB OOŽP- Závěrečná kontrol. prohlídka vodovodu a kanalizace ZTV u Křížku
 • obec Homole- Oznámení změna Č. 4 ÚP Homole
 • obec Homole- Oznámení změna Č.7 ÚP Homole
 •  
 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 28.8.2017.
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.20 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:           11.8.2017                                           Sejmuto dne:  27.8.2017

Zápis ověřili:               p. Vlášková                                        ing. Čutka

dnes je: 22.01.2019

svátek má: Slavomír

Aktuality

Setkání se senátorem
více
Rozpočtové opatření č. 18/2018
více
Plán termínů schůzí ZO na rok 2019
více
Program kulturně společenských akcí
více
zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
více
POPLATKY v roce 2019
více
Informace k dani z nemovitých věcí
více
Zápis ze shůze ZO konané 19.12.2018
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2019
více
Schválený rozpočet obce na rok 2019
více
Program schůze konané ve středu 19.12.2018
více
Program schůze konané ve středu 19.12.2018
více
Rozpočtové opatření č. 17/2018
více
Zápis ze schůze ZO konané 26.11.2018
více
Tréninky stolního tenisu
více
Návrh rozpočtu MŠ Lipí na rok 2019
více
Návrh rozpočtu obce Lipí na rok 2019, výkaz Fin 2-12 M k 31.10.2018
více
pozvánka na stolní tenis v Lipí
více
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 16/2018
více
Program ustavující schůze obecního Zastupitelstva, která se bude konat 29.10. 2018 od 19.00 hod.
více
výsledky voleb do zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6. 10. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 5. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 24. 9. 2018 v Kališti u lipí
více
Rozpočtové opatření č. 15/2018
více
Rozpočtové opatření č. 14/2018
více
Zpevněná plocha v MŠ Lipí
více
zahájení provozu místní knihovny
více
Program schůze ZO Lipí ,která se bude konat 24. 9. 2018 v Kalištích
více
Rozpočtové opatření č. 13/2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 8. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 12
více
Rozpočtové opatření č. 11
více
Stanovení počtu členů volebních komisí
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 7. 2018
více
pozvánka na setkání seniorů
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Územní studie SO8 L
více
Územní studie SO9.L
více
Územní studie SO7L
více
Územní studie SO6.L
více
Územní studie SO.5 L
více
územní studie SO4 L
více
územní studie SO3 K
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
zápis e schůze OZ Lipí z 25. 6. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 14. 6. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 30. 5. 2018
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 25. 6. 2018
více
Územní plán Lipí změna č. 1
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Postupy správce při splnění požadavků, plynoucích z práv subjektů údajů
více
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Změna termínu zasedání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 6,7,8
více
Závěrečný účet za rok 2017 - schválený
více
Rozpočtové opatření č. 5/2018
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 9. 4. 2018
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%