Obec Lipí

Aktuální zápisy a usnesení

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 27. listopadu 2017

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Čutka, ing. Bláhová

Omluven: p. Vlášková, p. Mojžíš, p. Bombala

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 4 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, ověření zápisu, připomínky
 2. Rozbor situace stoka + nádrž Kaliště, ing. Krátký
 3. Usnesení č.51/2017:Inventury majetku 2017
 4. Usnesení č.52/2017: Schválení textové části změny č.1 ÚP
 5. Usnesení č.53/2017: Nařízení vlády č.318/2017 Sb.
 6. Usnesení č.54/2017: Žádost o navýšení dotace z důvodu víceprací
 7. Usnesení č.55/2017: Žádost o dotaci programu POV – oprava kaple – 3.etapa
 8. Usnesení č.56/2017: Oprava cesty
 9. Různé
 10. Dotazy OV Kaliště, diskuze
 11. Došlá pošta, závěr

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni Ing. Bláhová a ing. Čutka.                                                                       Hlasování: Pro:4 Proti:0 Zdržel se. 0

Místostarostka přítomné seznámila se zněním zápisu ze schůze zastupitelstva ze dne 30.10.20117. Bez připomínek.

 • ZO na své poradě projednalo žádost OV Kaliště a souhlasí, aby se zástupce OV účastnil jednání týkajících se RP lokality K7 v Kalištích.
 1. Příspěvek ing Krátkého „Rozbor situace okolo zatrubnění stoky a opravy požární nádrže v Kalištích.                                                                                     ZO bere na vědomí.
 2. Inventury majetku pro r. 2017: ZO Lipí projednalo složení inventurních komisí pro rok 2017.

- Ústřední inv. komise: ing. Bláhová, ing. Čutka, Honnerová

- Dílčí inv. komise:

- Budova OÚ Lipí, MŠ Lipí                            p. Kysela, p. Svobodová

- Inventura pozemků, účtů apod.                  p. Bláhová, p. Svobodová

- Kaple Lipí                                                    p. Kysela, p. Bláhová

- Požární zbrojnice Lipí                                  p. Vlášková, p. Bombala

- Sál + hospoda                                             p. Krčmář, p. Mojžiš

- Budova OÚ Kaliště                                     p. Honnerová, p. Čutka

- Kaple Kaliště                                               p. Honnerová, p. Čutka

- Požární zbrojnice Kaliště                            p. Honnerová, p. Čutka

Odsouhlasené inventurní soupisy s návrhem na odpis nepotřebného, rozbitého nebo ztraceného majetku předají jednotlivé skupiny předsedovi inventarizační komise nejpozději do 10.1.2018.

Usnesení č.51/2017: ZO Lipí schvaluje složení inventarizačních komisí pro inventury za rok 2017.                                                                                                   Hlasování: Pro:4 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Schválení textové části změny č. 1 ÚP Lipí. Návrh změny byl projednán s dotčenými orgány dne 4.9.2017. Připomínky MM OŽP byly dopracovány do znění změny č.1 ÚP. Veřejné projednání s občany by mělo proběhnout cca v půlce ledna 2018.

Usnesení č.:52/2017: ZO Lipí schvaluje návrh textové části změny č. 1 ÚP Lipí.

Hlasování: Pro:4 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Žádost o navýšení dotace z důvodu víceprací na realizaci ČOV. Žádost byla minulý týden podána na MZe ČR a obci byl dán příslib kladného vyřízení. Hodnota víceprací je ve výši 3 265 733 Kč.

Usnesení č.:54/2017: ZO souhlasí s navýšením dotace na vícepráce spojené s vybudováním kanalizačních stok. ZO schválilo podání žádosti o dotaci na tyto vícepráce.

Hlasování: Pro:4 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb., částka 109 schvaluje ZO Lipí navýšení odměn neuvolněným zastupitelům - pro neuvolněnou místostarostku ve výši 15.tis. Kč a neuvolněným členům zastupitelstva, kteří zastávají funkci předsedy komise na 2. tis. Kč.

Usnesení č.53/2017: ZO Lipí souhlasí s navýšením odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva ve výši 2 000,- Kč a neuvolněnou místostarostku ve výši 15 000,- Kč.                                  Hlasování: Pro:4 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Žádost o dotaci z programu POV na opravu kaple v Lipí – 3.tapa. Obec obdržela cenovou nabídku od dodavatele firmy MATTEO v hodnotě 208 550 Kč (rozpočet na celou akci). Z nabídky však není zřejmé, které práce budou prováděny v záruce a jaký podíl připadne na obec. Nutno dořešit.

Usnesení č.:55/2017: ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu POV na 3.etapu opravy kaple v Lipí.                                                                                   Hlasování: Pro:4 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Oprava cesty od propustku k odbočce na ČOV. Cenová nabídka od dodavatele stavby (komunikace k ČOV) je 152 882Kč.

Usnesení č.56/2017: ZO souhlasí s provedením opravy této části komunikace.

Hlasování: Pro:4 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Různé:
 • Rozpočtové opatření č.9/2017. Předložila účetní p. Svobodová.    ZO bere na vědomí.

-           Žádost pojízdné prodejny Maso Hradčany o finanční příspěvek ve výši 7 000Kč na její provozování. Obec nemůže ze svého rozpočtu přispívat na provoz soukromé firmy.

-           Nabídka Jihočeské vědecké knihovny na spoluúčast v projektu „Regionální knihovní systém plánu Jihočeské vědecké knihovny“ na zakoupení modulu regionálního knihovního systému, který by menším knihovnám umožnil uložení knižního fondu a zároveň také půjčování knih za pomoci programu, součástí je i on-line katalog knih.

Knihovna v Lipí by tak nekupovala svůj vlastní program, všechny operace by probíhaly internetovým připojením k serveru vědecké knihovny. O potřebnou počítačovou techniku může obec požádat v rámci dotačního programu VISK3 (70% činí příspěvek státu a 30% podíl obce). Odhadované náklady z rozpočtu obce maximálně 6.000 Kč. Hlasování: Pro:4 Proti:0 Zdržel se. 0

 • OÚ obdržel stížnost části obyvatel na provozní dobu v místním hostinci Lipenka a jako reakci na tuto stížnost také otevřený dopis od nájemce pohostinství p. Kočera. Ing. Bláhová seznámila ZO se zněním obou dopisů, podložených podpisovými archy. P. Kočer objasnil svůj nesouhlas se stížností. ZO celou záležitost znovu projedná na poradě ZO.
 • Informace o stavu prací na ČOV Lipí: V úterý 21.11.2017 bylo zahájeno převzetí technologie, je dokončeno oplocení a 30.11.2017 proběhne kolaudace celé stavby, vč. kanalizace. Po nabytí právní moci rozhodnutí bude zahájen zkušební provoz ČOV. Nakonec proběhnou dokončovací povrchové práce a výsadba stromů.
 • Odbahnění Fleků rybníka – podle informací od p. Šturmy, Lipí je stará kanalizace ze Sekyry napojena do potrubí, které vede ze Štětků rybníka do rybníka u Fleků. ZO navrhuje nechat zpracovat rozbor sedimentu a odhad nákladů na vyčištění rybníka. Další postup bude následně projednán zastupitelstvem obce a případný podíl nákladů je navrženo zahrnout do rozpočtu obce na rok 2019.
 • Během konání parlamentních voleb uspořádala obec anketu spokojenosti občanů s BIO popelnicemi. Ankety se zúčastnilo 98 obyvatel, 64 odpovědělo kladně a 34 záporně. Objevil se i požadavek na vyvážení i v zimním období, což technicky není možné (zamrzání odpadu a kompostárna je v zimě mimo provoz). ZO projedná možnost rozšíření doby vyvážení bio popelnic od března do listopadu.
 • Informace starosty o zakoupení nového dopravního prostředku místo nefunkční multikáry (zn. Piaggio).                                                                                  ZO bere na vědomí.

 

 1. Dotazy OV Kaliště:
 • Odkup pozemku pod chodníkem od Vyžrálka k autobusové čekárně. Jednáním pověřeny p. Honnerová, ing. Bláhová.
 • Věcná břemena vedení plynu - vzhledem k tomu, že probíhají pozemkové úpravy v obci a mění se majitelé pozemků, bude dořešeno po dokončení pozemkových úprav.
 • Oprava požární nádrže v Kalištích - vzhledem k tomu, že dotace je určena pouze k provedení oprav, zrekonstruuje se spodní strana hráze, dále bude kamenem vyložena část okolo výpustě. Dodavatel akce nepovažuje zvolené řešení, tzn. přizdívaní kamenů na obložení hráze za vhodné. Celkové vyložení nádrže kamenem by znamenalo vytrhat panely a provést vyzdívku už ode dna nádrže, na což by se nevztahovala dotace a celá akce by šla na náklady obce.
 1. Došlá pošta:
 • KÚ Jihoč kraj - Darovací smlouva – kompenzace za letiště
 • Žádost o povolení překopu místní komunikace, Lisý, Kaliště
 • Mm OOŽP - Rozhodnutí o udělení povinnosti
 • Mm ČB Stav. úřad - Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení (výstavba RD), Honner, Kaliště.
 • Ing. Manda - Informace o podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla
 • Jihoč. vědecká knihovna - odpověď na žádost
 • Žádost o sdělení informace, M. Klimeš, Lipí
 • Mm ČB Stav. úřad – Sdělení o nabytí právní moci (stavební úpravy, Prokopcová, Lipí)
 •  KÚ Jihoč. Kraj - Změna v postupu při povolování kácení dřevin rostoucích mimo les (nově povoluje stav. úřad)
 • Mm ČB Staveb. úřad – Dodatečné povolení stavby
 • Mm ČB Staveb. úřad – Stavební povolení (Babková, Lipí)
 • Mm ČB Staveb. úřad – Zahájení územního řízení –kabelové vedení NN Kaliště, jedná se o novou přípojku pro výstavbu RD Karla Maxy
 • Mm ČB OOŽP - výzva k závěrečné kontrolní prohlídce (ČOV Lipí)
 • Mm ČB staveb. úřad – Matteo – cenová nabídka na opravu kaple – 3.etapa
 1. Diskuze, závěr:
 • Ing. Zahradníková, Lipí – omezení rychlosti na „Travnaté cestě“, případně vybudování chodníku
 • P. Nováková, Lipí – veřejné projednání změny č.1 ÚP

 

 •  
 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 18.prosince 2017
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 21.30 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:           7.12.2017                                           Sejmuto dne:  22.12.2017

Zápis ověřili:               Ing. Bláhová                                       ing. Čutka

dnes je: 20.07.2018

svátek má: Ilja

Aktuality

Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Stanovení přechodné úpravy provozu
více
Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018
více
Územní studie SO8 L
více
Územní studie SO9.L
více
Územní studie SO7L
více
Územní studie SO6.L
více
Územní studie SO.5 L
více
územní studie SO4 L
více
územní studie SO3 K
více
Oznámení o přerušení dodávvky el.proudu
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
zápis e schůze OZ Lipí z 25. 6. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 14. 6. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 30. 5. 2018
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 25. 6. 2018
více
Územní plán Lipí změna č. 1
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
prodej kuřiček
více
Postupy správce při splnění požadavků, plynoucích z práv subjektů údajů
více
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Změna termínu zasedání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 6,7,8
více
Závěrečný účet za rok 2017 - schválený
více
Rozpočtové opatření č. 5/2018
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 9. 4. 2018
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Smlouva o dílo- Kanalizace Kaliště
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 28. 11. 2016
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 30. 3. 2015 v Kalištích
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 26. 1. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%