Obec Lipí

Aktuální zápisy a usnesení

Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017

ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 26. června 2017 v Lipí   

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Čutka, ing. Bláhová p. Bombala, p. Mojžíš

Omluven: p. Vlášková

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, kontrola, doplnění a informace k zápisu
 2. Usnesení č.23/2017: Dodatek č. 1 ke smlouvě (Hošner)
 3. Usnesení č.24/2017: Finanční výpomoc
 4. Usnesení č.25/2017: Oprava kanalizace v Lipí na Sekyře
 5. Usnesení č.26/2017: VŘ na rekonstrukci rybníka v Kalištích
 6. Rozpočtové změny č.5/2017
 7. Informace starosty
 8. Dotazy OV Kaliště
 9. Došlá pošta, závěr

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni p. Bombala a p. Mojžíš.                                                                                    Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

Místostarostka přítomné seznámila se zněním zápisu ze schůze zastupitelstva ze dne 5.6.2017. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky. Starosta doplnil pouze informaci o ceně měřičů rychlosti, které se pohybují od 52 000 do 90 00 Kč se solárním  napájením, vše včetně DPH. Vzhledem k tomu, že na konci června dojde k ukončení uzavírky na Plané, dopravní situace se v naší obci zřejmě zklidní.

2)         Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o Uzavření budoucí smlouvy uzavřený mezi Obcí Lipí a p. Josefem Hošnerem, Kvítkovice. Jedná se o to, že na pozemek p.č. 317/1 v KÚ Lipí byla vložena druhá roura z odlehčovací komory a p. Hošner požaduje navýšení finanční náhrady na 50 000 Kč.

Usnesení č.:23/2017: ZO Lipí schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu dodatku č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí.                                                                                      Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

3)         Poskytnutí návratné finanční výpomoci svazku Blanský les - Podhůří ve výši 190.000 Kč na kompostéry. Po obdržení dotace bude poskytnutá finanční výpomoc vrácena.

Usnesení č. 24/2017: ZO Lipí souhlasí s poskytnutím návratné finanční výpomoci svazku Blanský les - Podhůří a pověřuje starostu k podpisu výše uvedené smlouvy.                                                                                                                              Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Oprava kanalizace a povrchové plochy na Sekyře mimo zakázku ČOV. Při napojování kanalizace na stávající řád se zjistilo, že část stávající kanalizace se musí vyměnit. Celková suma za výměnu potrubí a zemní úpravy je 134.842,40 Kč včetně DPH. Spolu s úhradou odboček v kanalizačních stokách, cena byla schválena 27. 3. 2017 usnesením č.:10/2017, je celková částka k úhradě 167.591

Usnesení č. 25/2017.: ZO Lipí souhlasí s úhradou finančních nákladů za opravu kanalizace na Sekyře a proplacením kanalizačních odboček v celkové výši 167.591 Kč.

Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Oznámení o podmíněném obdržení dotace z MZe na opravu rybníka v Kalištích ve výši max. 750.200 Kč, tj. 80% celkové částky.Do konce roku 2017 je nutné doplnit výběr dodavatele , smlouvu s dodavatelem a ještě několik bodů, jepotřeba oslovit minimálně pět firem k výběrovému řízení.  Pro oslovení firem a vypsání výběrového řízení navrhuje ZO oslovit Ing. Kunce ze Stavinvestu, který pro obec připravoval již několik akcí.

Usnesení č. 26/2017: ZO Lipí souhlasí s oslovením Ing. Kunce na vypsání výběrového řízení a pověřuje starostu k jeho oslovení.                                             Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Rozpočtové změny č.5/2017. Seznámila p. Svobodová. P=11.267,-Kč, V=24.485,-Kč, schodek k 31.5.2017 činí 7.855.764,68 Kč.                                         ZO bere na vědomí.
 2. Informace starosty: Návštěva věznice ve Světlé nad Sázavou- vzhledem k tomu, že Ministerstvo vnitra zvažuje vybudovat v katastru Homole v bývalém objektu kasáren věznici 1.třídy pro odsouzené ženy, umožnili starostům ze sousedících katastrů návštěvu obdobné věznice ve Světlé nad Sázavou. Tato věznice vznikla přestavbou bývalé školy v přírodě. Stavba věznice zatím v přípravné fázi, jedná se nejprve o výkupu pozemků, z nichž některé patří obci Homole, Vojenským lesům a soukromníkům. Po získání pozemků bude následovat pořízení projektové dokumentace, poté získání peněz a nakonec výstavba. Vše v horizontu 8-10 let.
 3. Dotazy OV Kaliště :

Místo pro kontejnery v Kalištích na Dolánku. OV seznámil ZO s vytipovanými místy s tím, že OV provede anketu mezi potencionálními uživateli o umístění stanoviště a získá písemný souhlas všech uživatelů.

 

 1. Došlá pošta:
 • Mm ČB Staveb. úřad - Oznámení o zahájení řízení
 • OU Homole – návštěva věznice Světlá nad Sázavou
 • Mm ČB OOŽP - Rozhodnutí
 • KÚ Jihoč. Kraje - Smlouvy POV kanalizace Kaliště a opravy Božích muk
 •  Mm ČB Staveb. úřad - Oznámení o zahájení řízení
 • Českomoravská světelná - Žádost o informaci dle zák. 106
 • Traval - Žádost o vyjádření
 • ČEVAK - Technickohospodářská zpráva za r. 2016
 • Mm ČB Staveb. úřad - Oznámení o zahájení společného řízení (garáž Charvát)

 

 1. Diskuse a závěr:
 • V měsíci červenci a srpnu odpadají porady
 • Změna ÚP č. 1 a území studie.

 

 •  
 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 31.7.2017.
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 21.00 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:           7.7.2017                                             Sejmuto dne:  22.7.2017

 

Zápis ověřili:               p. Bombala                                         p. Mojžíš

dnes je: 21.07.2018

svátek má: Vítězslav

Aktuality

Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Stanovení přechodné úpravy provozu
více
Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018
více
Územní studie SO8 L
více
Územní studie SO9.L
více
Územní studie SO7L
více
Územní studie SO6.L
více
Územní studie SO.5 L
více
územní studie SO4 L
více
územní studie SO3 K
více
Oznámení o přerušení dodávvky el.proudu
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
zápis e schůze OZ Lipí z 25. 6. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 14. 6. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 30. 5. 2018
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 25. 6. 2018
více
Územní plán Lipí změna č. 1
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
prodej kuřiček
více
Postupy správce při splnění požadavků, plynoucích z práv subjektů údajů
více
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Změna termínu zasedání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 6,7,8
více
Závěrečný účet za rok 2017 - schválený
více
Rozpočtové opatření č. 5/2018
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 9. 4. 2018
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Smlouva o dílo- Kanalizace Kaliště
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 28. 11. 2016
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 30. 3. 2015 v Kalištích
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 26. 1. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%