Obec Lipí

Aktuální zápisy a usnesení

Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 31.1.2018

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Čutka, ing. Bláhová, p. Mojžíš, p. Bombala

Omluvena: p. Vlášková,

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, ověření zápisu, připomínky
 2. Usnesení č.1/2018: Dohoda o narovnání vlastnických práv
 3. Usnesení č.2/2018: Smlouva o smlouvě budoucí o směně pozemků
 4. Dodatek ke smlouvě o stavebním dozoru
 5. Usnesení č.3/2018: Dodatek č. 2 smlouvy o dílo „Kanalizace a ČOV Lipí”.
 6. Usnesení č.4/2018: Zpracování analýzy GDPR a pověření starosty
 7. Místní akční plán rozvoje vzdělávání
 8. Různé
 9. Došlá pošta, závěr

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni p. Bombala a p. Mojžíš                                                                                   Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Starosta uvedl hosty – p. Kudláčkovou, starostku obce Dubné a p. Vacka, zástupce společnosti E.on, kteří informovali přítomné o situaci kolem výstavby plynovodu, stávajících majetkových a finančních poměrech, a to vzhledem k chystanému narovnání vlastnických práv mezi obcemi Dubné a Lipí. Zastupitelstvo projednalo návrh dohody upravující vlastnické poměry k plynovodu v poměru 2/3 Dubné a 1/3 pro Lipí.

Usnesení č.1/2018: ZO Lipí souhlasí s návrhem dohody o narovnání vlastnických práv mezi obcemi Dubné a Lipí a jejich místními částmi.                                Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Stížnost p. Hošnera, Kvítkovice na zpracovatele KPÚ (pozemkových úprav) ohledně špatného zaměření komunikace na vjezdu do ČOV Lipí. Stížnost byla projednána za účasti ing. Novotného (firma Traval s.r.o., zpracovatel pozemkových úprav), ing. Předoty (KPÚ) a zástupců obce. Dojednáno bylo zakreslení možné výměny pozemků mezi p. Hošnerem a obcí Lipí na základě smlouvy o smlouvě budoucí o směně pozemků o výměře cca 215 m2. Ke směně pozemků dojde až po schválení komplexních pozemkových úprav.

Usnesení č.2/2018: ZO Lipí souhlasí s navrženým řešením stížnosti p. Hošnera a s  uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o směně pozemků mezi obcí Lipí a p. Hošnerem, kterou budou narovnány vlastnické poměry k pozemkům na příjezdu k ČOV v Lipí.                                                                                                                  Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Dodatek ke smlouvě o stavebním dozoru: Vzhledem k prodloužení termínu kolaudace ČOV Lipí do konce dubna, obdržela obec dodatek ke smlouvě č. 1 na stavební dozor (ing. Manda). Dodavatelská firma na výstavbu ČOV (firma Zvánovec) ale nabízí možnost kolaudace již v půli února 2018, proto navrhuje starosta počkat s uzavřením dodatku na stavební dozor až podle skutečné situace.                                             Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0
 2. Schválení dodatku č. 2 smlouvy o dílo „Kanalizace a ČOV Lipí”. Předmětem dodatku je změna čl. IV. Doba plnění. (mj. předání kanalizace ke kolaudaci: do 15.11.2017, uvedení ČOV do zkušebního provozu ke dni 28.2.2018 a dokončení stavebních prací do 15.4.2018).

Usnesení č.3/2018: ZO Lipí souhlasí s podpisem dodatku č.2 smlouvy o dílo „Kanalizace a ČOV Lipí” o prodloužení doby dokončení závěrečných prací do 15.4.2018 a pověřuje starostu Stanislava Kyselu podpisem tohoto dodatku.                        Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Zpracování analýzy GDPR a pověření starosty pro veškerá jednání GDPR. ZO projednalo nabídku na zpracování analýzy firmou W – Partner v hodnotě 49 999 Kč vč. DPH. Analýzu zpracují jak pro obec, tak pro MŠ Lipí. Součástí nabídky je i proškolení 2 osob (Kysela, Carvová).

Usnesení č.4/2018: ZO pověřuje starostu obce pro veškerá jednání týkajících se nového nařízení GDPR a pověřuje ho podpisem smlouvy s firmou W - Partner.                                                                                                                                          Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP ČB, tuto akci zaštiťuje MAS Rozkvět. Jedná se o předškolní a školní vzdělávání a další zájmovou činnost. ZO navrhuje předat celý materiál vedení MŠ Lipí k vyjádření.

 

 1. Různé:
 • Rozpočtová změna č.11/2017: S rozpočtovou změnou seznámila zastupitelstvo účetní obce p. Svobodová. P=1.021.426,25 Kč, V=0,-Kč. Schodek se snižuje o 1.021.426,25 Kč.                                                                           ZO bere na vědomí.
 • Ve středu 30.1.2018 proběhlo veřejné projednání změny č.1 ÚP Lipí . Do 7 dnů mají občané právo uplatnit své připomínky a námitky.
 • Žádost OV Lipí na zapůjčení sálu na tradiční velikonoční jarmark, který se bude konat v neděli 25.3.2018 v kulturním sále v Lipí od 14.00 spolu se zajištěním topení.
  • Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0
 • Směrnice o zadávání veřejných zakázek. Zastupitelé obdrželi znění směrnice, která bude projednána na příštím jednání ZO.
 • Žádost p. Bouchala ml., Kaliště o povolení terénních úprav svahu (ve vlastnictví obce), navazujícího na jeho plot, kvůli lepší údržbě (sečení).                                                                                                                             Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0
 • ČOV Lipí je po technické stránce hotova, zbývají jen dokončit terénní úpravy. Obec ve spolupráci s ČEVAK začne občany seznamovat s postupem připojování na kanalizaci, jednání budou probíhat po etapách podle lokalit, vždy na pozvánku.
 • Chodník od hospody směrem k Pechům. Na místě proběhlo šetření s projektantem p. Marouškem. Protože SUS požaduje zachovat min. šíři komunikace 6 m, bude značně problematické vyjednání výjimky, neboť silnice má v kritických úsecích právě 6m, chodníkem by se ještě zúžila. Záleží také na vyjádření dopravní policie.
 • Ve druhé polovině února obdrží obec nové vozidlo PIAGGIO jako náhradu za dosloužilou Multikáru.
 • Bezlesí kolem chat u Závratského rybníka je zaměřeno, zbývá jen vyhotovit geometrický plán a následně zažádat o povolení k dělení pozemku. Až poté může následovat prodej
 • Dotazy OV Kaliště: V souvislosti s předpokladem posunutím dopravní značky IZ4a „Začátek obce“ navrhuje OV Kaliště i posunutí radaru. Protože je radar napájen z veřejného osvětlení, musíme zjistit, je-li to technicky možné.

 

 1. Došlá pošta:
 • SPÚ Praha - Rozhodnutí SPÚ o pozemkových úpravách
 • Odpověď na oznámení o odstoupení od dotace
 • Mm ČB OOŽP:
 • Rozhodnutí o prodloužení povolení o vypouštění odpadních vod (Lipí do r.2018, Kaliště do r.2027)
 • Usnesení - zastavení řízení kolaudace ČOV Lipí
 • Rozhodnutí o povolení odběru z prameniště Kluk
 • Závazné stanovisko – souhlas trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu (Machyán, Lipí)
 • ZŠ Dubné – žádost o zaslání seznamu předškoláků
 • Mm ČB SÚ:
 • Souhlas užíváním stavby (Tesařovi, Kaliště)
 • Oznámení o zahájení řízení (povolení výjimky, Veselý, Kaliště)
 • Územní rozhodnutí o umístění stavby (kabelové vedení NN, Kaliště, Maxa K.)
 • Povodí Vltavy - nakládání odpadovými vodami
 • Česká asociace odp. hospodářství - Informace k riziku navýšení nákladů
 • David Hrádek, ČB – žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
 • Roman Drnek, Lipí – Žádost o odprodej části pozemku (bude projednáno na další poradě ZO)
 • W Partner Bechyně - návrh smlouvy na zpracování auditu GDPR analýzy pro OÚ a MŠ + zdarma proškolení dvou zaměstnanců.
 • Krátký P., Kaliště - připomínka ke změně č.1 ÚP Lipí
 • Zahradník, Lipí - připomínka ke změně č.1 ÚP Lipí
 • MV Praha - Vyjádření k upravenému návrhu změny č.1 ÚP Lipí
 • MPO Praha - stanovisko ke změně č.1 ÚP Lipí
 •  
 •  
 1. Diskuse a závěr:
 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 26. února 2018
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 21.05 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:           12.2.2018                                           Sejmuto dne:  27.2.2018

Zápis ověřili:               p. Mojžíš                                             p. Bombala

dnes je: 22.10.2018

svátek má: Sabina

Aktuality

výsledky voleb do zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6. 10. 2018
více
Krajský pozemkový úřad
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 5. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 15/2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 24. 9. 2018 v Kališti u lipí
více
Rozhodnutí Krajského soud v Českých Budějovicích
více
Rozpočtové opatření č. 14/2018
více
Obecní úřad Habří - opakované projednání ÚP Habří
více
Zpevněná plocha v MŠ Lipí
více
rozhodnutí Krajského soudu v Č.Budějovicích
více
zahájení provozu místní knihovny
více
Nabídka pozemku k pronájmu
více
Program schůze ZO Lipí ,která se bude konat 24. 9. 2018 v Kalištích
více
Rozpočtové opatření č. 13/2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 8. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 12
více
Rozpočtové opatření č. 11
více
Stanovení počtu členů volebních komisí
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 7. 2018
více
pozvánka na setkání seniorů
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Územní studie SO8 L
více
Územní studie SO9.L
více
Územní studie SO7L
více
Územní studie SO6.L
více
Územní studie SO.5 L
více
územní studie SO4 L
více
územní studie SO3 K
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
zápis e schůze OZ Lipí z 25. 6. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 14. 6. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 30. 5. 2018
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 25. 6. 2018
více
Územní plán Lipí změna č. 1
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Postupy správce při splnění požadavků, plynoucích z práv subjektů údajů
více
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Změna termínu zasedání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 6,7,8
více
Závěrečný účet za rok 2017 - schválený
více
Rozpočtové opatření č. 5/2018
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 9. 4. 2018
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Smlouva o dílo- Kanalizace Kaliště
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 28. 11. 2016
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 30. 3. 2015 v Kalištích
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 26. 1. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%