Obec Lipí

Kalendář událostí

Zobrazených stránek

celkem: 929936 měsíc: 12691 den: 52 hodina: 15

Informace o zpracování osobních ůdajů

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Mzdová a personální agenda Evidence obyvatel Smlouvy Bytové a nebytové hospodářství Evidence poplatků Spisová služba Vítání občánků, jubilea Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Knihovna Volby Účetnictví Evidence včelstev Probační a mediační služba Vidimace a legalizace Zápisy ze zastupitelstva, rady a výborů Zasílání informací občanům Stavební dokumentace Správní řízení Czech Point Úřední deska Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o střetu zájmů
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Zpracovatel Správce Správce
Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Vedení evidence obyvatel Evidence smluv týkajících se obce Pronájem obecních bytů a vyúčtování služeb s nájmem spojených Vedení evidence pro vyměření poplatků Spisová služba Organizace vítání občánků a oslava jubileí Evidence členů jednotky Evidence čtenářů Organizace voleb Vedení účetnictví Vedení evidence včelstev Spisy odsouzených dokumentující výkon obecně prospěšných prací Evidence ovřených listin a podpisů Záznam o činnosti ogánů obce Komunikace s občany Evidence stavební dokumentace Evidece správních rozhodnutí Vyřízení žádostí Czech Point Evidence dokumentů sejmutých z úřední desky Evidence žádostí o informace Evidence dokumentů vytvořených dle zákona o střetu zájmů
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají) Zaměstnanci úřadu, zastupitelé, členové komisí a výborů Občané obce s trvalým pobytem Jakákoli fyzická osoba Nájemci, členové domácnosti Občané s trvalým pobytem v obci, vlastníci nemovitostí v katastru obce, nájemci hrobů Každý písemně kontaktující obec Občané obce Členové jednotky Jakákoli fyzická osoba v knihovně dobrovolně přihlášená Občané obce a ostatní oprávnění voliči Jakákoli fyzická osoba Občané obce, majitelé nemovitostí v obci Odsouzení k obecně prospěšným pracím Žadatelé (občané EU) Zastupitelé, dotčení občané Občané obce, majitelé nemovitosti Občané obce, majitelé nemovitostí v obci, dotčení občané Účastníci správního řízení Žadatelé o služby Czech Point Občané obce Žadatelé o informace Volení zástupci obce
Kategorie osobních údajů jméno, příjmení, dřívější příjmení, datum narození, místo narození, místo trvalého pobytu, rodné číslo, číslo OP, jméno, příjmení a rodné číslo dítěte zaměstnance, jméno a příjmení manžela/manželky, předchozí zaměstnání, vzdělání, předchozí praxe, druh pobíraného důchodu, počet dětí (u žen), zdravotní znevýhodnění, zdravotní pojišťovna, státní občanství a jiné osobní údaje s příčinným vztahem k realizaci pracovně-právního vztahu občané - jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, pohlaví, místo a okres narození, rodné číslo, státní občanství, adresa místa trvalého pobytu, rodinný stav, informace o partnerství; zákonní zástupci, manželé, partneři, děti - jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, rodné číslo, bankovní spojení, IČO, DIČ jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, částka jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, kontakt veškeré osobní údaje jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, jméno a příjmení zákonných zástupců jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, kontakt, schopnost vykonávat činnost jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, číslo dokladu, datum narození, státní občanství, omezení svéprávnosti, číslo voličského průkazu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, částka, jméno, příjmení a číslo účtu zákonného zástupce jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště bydliště, kontakt odsouzení - jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, pohlaví, místo a okres narození, rodné číslo, státní občanství, omezení svéprávnosti, rodinný stav, děti, zákonní zástupci, manželé/manželky - jméno, příjmení, rodné číslo jméno, příjmení, datum narození, místo narození, adresa trvalého bydliště, číslo dokladu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa trvalého pobytu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, parcelní číslo, datum narození jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, věc rozhodnutí jméno, příjmení, místo a okres narození, datum narození,  číslo dokladu dražební vyhlášky - jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, předmět dražby, finanční částka jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození či jiný druh osobních údajů, který pro účel zpracování uvedené osoby samy sdělí jméno, příjmení, datum narození, údaje o podnikání a zaměstnání, informace o majetku, příjmech, darech a závazcích
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců účetní, starosta, administrativní pracovnice, ČSSZ, ZP, ÚP účetní, starosta, administrativní pracovnice účetní, starosta, administrativní pracovnice účetní, starosta, administrativní pracovnice účetní, starosta, administrativní pracovnice účetní účetní, starosta, administrativní pracovnice, pamětní kniha k nahlížení veřejnosti účetní, starosta, administrativní pracovnice, nahlížení veliteli knihovnice účetní, starosta, administrativní pracovnice, volební komise účetní, starosta, administrativní pracovnice účetní, starosta, administrativní pracovnice účetní, starosta, administrativní pracovnice účetní, starosta, administrativní pracovnice účetní, starosta, administrativní pracovnice, nahlížení zastupitelům, veřejnosti účetní účetní, starosta, administrativní pracovnice účetní, starosta, administrativní pracovnice účetní, starosta, administrativní pracovnice účetní, starosta, administrativní pracovnice účetní, starosta, administrativní pracovnice účetní, starosta, administrativní pracovnice
Doba uchování osobních údajů max. 30 let (viz spisový a skartační řád) max. 50 let (přihlašovací lístek k trvalému pobytu; viz spisový a skartační řád) 5 let (viz spisový a skartační řád), v případě, že je smlouva nedílnou součástí jiných dokumentů viz doba uchování těchto dokumentů max. 10 let (viz spisový a skartační řád) 5 let (viz spisový a skartační řád) 5 let (viz spisový a skartační řád) pamětní kniha - trvale, seznam - 1 rok po akci po dobu členství v jednotce po dobu aktivního čtenářského účtu max. 10 let (viz spisový a skartační řád) max. 10 let (viz spisový a skartační řád) 5 let (viz spisový a skartační řád) 5 let (viz spisový a skartační řád) 5 let (viz spisový a skartační řád) 10 let (viz spisový a skartační řád) po dobu využívání komunikačních nástrojů 5 let (viz spisový a skartační řád) max. 10 let (viz spisový a skartační řád) doba uchování viz § 56a odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech 1 rok (viz spisový a skartační řád) 5 let (viz spisový a skartační řád) 5 let (viz spisový a skartační řád)
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c b c c c e c c c c c e c e a c c c c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   § 312 zákona č. 262/2006 Sb., zákon č. 435/2004 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., zákon č. 582/1991 Sb., zákon č. 48/1997 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., Nařízení vlády 201/2010 Sb. zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech Není třeba vyplnit buňku. zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, zákon č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) zákon č. 280/2009 Sb. (daňový řád), zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, zákon č 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích zákon č. 499/2004 Sb. o spisové službě a archivnictví § 36a a § 149a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích §29 a §68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb zákon č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky, zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu, zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, zákon č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů, zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví § 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění a § 7 a 8 vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě zákon. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, zákon č. 365/2000 Sb. zákon č. 128/2000 Sb. o obcích Není třeba vyplnit buňku. zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád), zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody, zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na komunikacích zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, zákon č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, zákon č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád) zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný NE zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE ne NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
                                             

dnes je: 23.04.2019

svátek má: Vojtěch

Aktuality

Prodej slepiček
více
Zápis ze schůze konané 25.3.2019
více
Jarní sběrný dvůr 27.4
více
Svoz bio odpadu 2019
více
Zápis z jednání ZO Lipí, konaného dne 25.2.2019
více
Rozpočtové opatření č. 2/2019
více
Provozní řád společenského sálu v Lipí
více
Rozpočtové opatření 1/2019
více
Plán termínů schůzí ZO na rok 2019
více
Program kulturně společenských akcí
více
POPLATKY v roce 2019
více
Informace k dani z nemovitých věcí
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2019
více
Schválený rozpočet obce na rok 2019
více
pozvánka na stolní tenis v Lipí
více
výsledky voleb do zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6. 10. 2018
více
zahájení provozu místní knihovny
více
Postupy správce při splnění požadavků, plynoucích z práv subjektů údajů
více
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Výzva pro majitele psů
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Skládka biologického odpadu.
více
Nový informační systém pro občany
více

Anketa