Obec Lipí

Aktuální zápisy a usnesení

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí ,

konané dne 30. května 2016

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, ing. Čutka

Omluven: p. Bombala, p. Mojžíš, p. Vlášková

Hosté p. Svobodová, zástupci OV Lipí a Kaliště, občané obce dle prezenční listiny

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 4 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Poradu zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, kontrola zápisu ze schůze ze dne 25.4.2016, doplnění a informace k zápisu (dopravní řešení u MŠ Lipí, smlouva Hradce)
 2. Usnesení č.12/2016: Schválení účetní uzávěrky a závěrečného účtu obce Lipí za r. 2015.
 3. Usnesení č.13/2016: Závěrečný účet obce za rok 2015 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
 4. Usnesení č.14/2016: Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol Lipí, z.s.
 5. Usnesení č.15/2016: Vypracování územních studií dle požadavků ÚP
 6. Rozpočtové opatření č.5/2016
 7. Usnesení č.16/2016: Smlouva s komerční spisovnou Zásoby s.r.o.
 8. Došlá pošta a diskuze, dotazy OV Kaliště
 9. Závěr

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni Ing. Čutka a ing. Bláhová. Místostarostka přečetla zápis ze schůze ZO ze dne 25.4.2016.

Starosta doplnil následující:

 1. Usnesením č.11/2016 ZO Lipí odsouhlasilo smlouvu s obcí Hradce o zabezpečení požární ochrany obce Hradce zásahovou jednotkou SDH Lipí. Ze strany OÚ Hradce však bylo sděleno, že nelze smlouvu v tuto chvíli schválit, protože se zastupitelstvo obce Hradce rozpadlo a nové volby na Hradcích proběhnou až na podzim 2016.
 2. Starosta pořídil fotodokumentaci dopravního řešení kolem mateřských škol v obcích v okolí Lipí jako reakci na zamítavé stanovisko odboru dopravy MM ČB na snížení rychlosti v okolí MŠ Lipí. (konkrétně dopravního značení v Šindlových Dvorech a v Mokrém). V obou případech jsou jen zpomalovací pásy a popřípadě označení zóny 30 km. Tímto starosta argumentoval i u Ing. Lukschové, která odpověděla, že zóna 30 km je pro naše podmínky naprosto ideální. Starosta požádal p. Marouška o přípravu a projednání nového projektu s dopravní policií a odborem dopravy. P. Maroušek průběžně informoval starostu, že Policie ČR stále trvá na zúžení do jednoho pruhu, a tak p. Lukschová opět souhlasí s jejich názorem. Starosta se s p. Marouškem rozhodl na základě fotek v Litvínovicích svolat jednání s na Odboru dopravy MM ČB s Policií ČR a p. Lukschovou, kde budeme požadovat vysvětlení tak odlišného řešení v sousedních obcích.

Dále bez připomínek.                                                                        Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Schválení účetní uzávěrky a závěrečného účtu obce Lipí za r. 2015.

Účetní obce p.. Svobodová seznámila zastupitele s výsledky účetní uzávěrky obce Lipí a MŠ Lipí za rok 2015.

 1. Obec Lipí hospodařila v roce 2015 s celkovými náklady ve výši 8.971.911,81 Kč a s celkovými výnosy ve výši 8.754.942,52 Kč. Výsledkem hospodaření je ztráta ve výši 216.969,29 Kč. Ztrátu ve výši 216.969,29 se navrhuje převést na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období a snížit tak o tuto částku zůstatek tohoto účtu, který činí 6.113.025,13 Kč.
 1. Mateřská škola v Lipí hospodařila v roce 2015 s celkovými náklady ve výši 2.936.644,14 Kč a s celkovými výnosy ve výši 2.941.952,- Kč. Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 5.307,86 Kč. Tento zisk je navrženo převést na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. Zůstatek účtu 432 činí 34,65 Kč.

Usnesení č.12/2016: ZO Lipí schvaluje roční uzávěrku za rok 2015 obce Lipí s tím, že ztráta ve výši 216.969,29 Kč bude převedena na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období.

ZO Lipí schvaluje roční uzávěrku za rok 2015 MŠ Lipí s tím, že zisk ve výši 5.307,86 Kč bude převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období.                                                                                                               Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Účetní obce p. Svobodová seznámila zastupitele se závěrečným účtem obce za rok 2015 a Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.
 1. Obec hospodařila s přebytkem = 715.112,92 Kč. Ke dni 31.12.2015 měla obec Lipí

= 10.023.194,08 Kč finančních prostředků, z toho na BÚ = 1.930.980,32 Kč, na účtu cenných papírů = 144.493,93 = Kč, u ČNB = 85.272,67 Kč a na spořícím účtu = 7.862.447,16 Kč.

 1. Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo provedeno v termínu 3.12.2015 jako dílčí a 3.3.2016 jako konečné, byla u nich zjištěna pouze drobná pochybení týkající se nedoložení směrnice k veřejným zakázkám malého rozsahu.

Usnesení č.13/2016: ZO Lipí schvaluje závěrečný účet za rok 2015 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 bez výhrad. ZO přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků a pověřuje starostu obce p. Kyselu a účetní obce p. Svobodovou k jejich provedení.                                                                                       Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. ZO Lipí projednalo schválení veřejnoprávní smlouvy s Tělovýchovnou jednotou Sokol Lipí, z.s. o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30 000 Kč na údržbu a provoz sportovního zařízení pro r. 2016.

Usnesení č.:14/2016: ZO Lipí schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30 000 Kč na údržbu a provoz sportovního zařízení pro r. 2016 pro TJ Sokol Lipí, z.s.                                                                            Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Projednání zadání návrhu změny č. 1 ÚP Lipí. ZO projednalo možnost zpracování změny č.1 ÚP Lipí. V původním ÚP byly pozemky, vedené v lokalitě L4 ve směru na Dubné vedené jako SO (smíšené obytné), nyní jsou vedeny jako BZU (pozemky pro bydlení v zemědělských usedlostech). Cenu za zpracování by hradili poměrným dílem majitelé pozemků, se kterými situaci projedná starosta obce. Předběžný rozpočet na tuto změnu činí 95.000,- Kč.

Dále obec nechá zpracovat územní studie na veškeré plochy, kde to ÚP vyžaduje. Cenová nabídka za vypracování bude projednána s majiteli pozemků a v případě souhlasu bude rozpočítána poměrným dílem mezi majitele. Předběžná cena je stanovena na 280 000 Kč, bez DPH. Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhne 250 000 Kč bez DPH, bude nutné oslovit alespoň tři dodavatele.

Usnesení č. 15/2016: ZO Lipí schvaluje návrh na vypracování územních studií dle požadavků platného ÚP a pověřuje starostu p. Stanislava Kyselu k výběru firem pro oslovení.

ZO dále pověřuje starostu vyvolat jednání s majiteli pozemků kvůli zpracování změny č.1 ÚP Lipí.                                                                                                     Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Rozpočtové opatření č.5/2016: Účetní obce p. Svobodová seznámila ZO s rozpočtovým opatřením (P daňové=10.330,-Kč, V =-5.000,- Kč (Dubenský běh) a 8.930,-Kč (daň z příjmů), tzn. Zvýšení schodku o 3.600,- Kč.                                                ZO bere na vědomí.
 1. Na minulém jednání ZO Lipí byla projednána nabídka komerční spisovny Zásoby s.r.o. k vytřídění a případné skartaci úřední dokumentace obce a Obecního úřadu Lipí, kromě stavební dokumentace obce. Celková cena nabídka činí =46 643 Kč, bez DPH.

Usnesení č. 16/2016: ZO Lipí schvaluje nabídku archivační společnosti Zásoby s.r.o. k vytřídění a uložení dokumentů a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu smlouvy.

Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Došlá pošta:
 • Stavební poradna spol. s. r. o. - Oznámení o zveřejnění předběžných informací (ČOV Lipí)
 • KÚ Jihočeského kraje, OŽPZL- Oznámení o termínu závěrečného šetření k posouzení nového LHP
 • Mm ČB OPŽP- Oznámení o zahájení řízení (ČOV Lipí)
 • Správa CHKO - Vyjádření k novému LHP

Diskuze:

 1. dotazy OV Kaliště k údržbě zeleně v Kališích
 2. Kaplička u Soukupů je již dokončená, zbývá jen dodělat rámy na obrazech a pořídit novou sošku sv. Jana Nepomuckého. Na kapličce u Horních Kamlachů se v opravách dále pokračuje.
 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 27. června 2016 v Lipí
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 21.00 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:                       3.6.2016

Sejmuto dne:                          18.6.2016

 

Zápis ověřili:                           Ing. Pavel Čutka

                                               Ing. Pavla Bláhová

dnes je: 24.04.2018

svátek má: Jiří

Aktuality

Státní pozemkový úřad
více
změna č. 1 ÚP Lipí
více
Veřejná vyhláška
více
Státní pozemkový úřad- Rozhodnutí
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Zveřejnění záměru prodeje
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
Běh pro dobrou věc v Dubném
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
přání
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
OÚ Homole změna č. 7 ÚP Homole
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Změna termínu červencového zasedání ZO Lipí
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Smlouva o dílo- Kanalizace Kaliště
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Plán schůzí Zastupitestva obce Lipí na r. 2017
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 28. 11. 2016
více
Informace o ptačí chřipce
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 28. 11. 2016
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Výsledky voleb do zastupitelstva Jihoč.kraje a Senátu ČR
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 4. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 30. 3. 2015 v Kalištích
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 26. 1. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%