Obec Lipí

Aktuální zápisy a usnesení

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 28. 11. 2016

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 28. listopadu 2016

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, ing. Čutka, p. Mojžíš, p. Bombala

Omluvena: p. Vlášková

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, doplnění a informace k zápisu
 2. Usnesení č.42/2016: Přístavba pavilonu ZŠ Dubné
 3. Žádost o dotaci na opravu výpustě rybníka v Kalištích
 4. Usnesení č.43/2016: Žádost o dotaci na opravu kanalizace Kaliště
 5. Usnesení č.44/2016: Žádost o dotaci na opravu křížků v katastru obce Lipí
 6. Usnesení č.45/2016: Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2017
 7. Usnesení č.46/2016: Stanovení školského obvodu MŠ Lipí
 8. Usnesení č.47/2016: Inventury 2016. Složení inventarizačních komisí
 9. Rozpočtové opatření č.12/2016
 10. Různé (Žádost myslivecké společnosti, Výběr dodavatele VR, žádost TJ Sokol Lipí)
 11. Dotazy OV Kaliště
 12. Informace pro občany
 13. Došlá pošta, závěr.

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni p. Mojžíš a p. Bombala.                                                                         Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

Místostarostka přítomné seznámila se zněním zápisu ze schůze zastupitelstva ze dne 31.10.2016 a mimořádné schůze ze dne 21.11.2016. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 1. Přístavba ZŠ Dubné. Jednání ZO se zúčastnila starostka obce Dubné p. Kudláčková, aby objasnila podrobnosti týkající se přístavby ZŠ Dubné a způsob financování.

Obec Dubné je zřizovatelem ZŠ a MŠ Dubné. Obec Lipí spadá do jejího školského obvodu. Současná kapacita školy je 340 žáků, stav je 337 žáků.

50% dětí je z Dubného, zbytek dojíždí z okolních obcí. Protože v současné době přibývá nově narozených dětí a současně s nově schválenými územními plány obcí přibudou i děti z nově budovaných lokalit, rozhodlo se ZO Dubné rozšířit školu přístavbou nového pavilonu.

Předpokládané náklady činí cca 40 mil. Kč, bez DPH. Na výstavbu je podána žádost o dotaci. Pokud by ji obec Dubné nedostala, bude nová budova financována prostřednictvím úvěru a z rozpočtu obce Dubné.

Obce ze školského obvodu byly požádány o spoluúčast na financování úvěru podle počtu dojíždějících dětí, jinak jim bude školský obvod zrušen.

Na obec Lipí připadá spoluúčast cca 500 tis. Kč.

Usnesení č. 42/2016

ZO Lipí projednalo návrh obce Dubné a schvaluje spoluúčast při financování přístavby ZŠ Dubné.                                                                                         Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Žádost o dotaci na MZe na opravu výpustě rybníka v Kalištích. Tuto žádost ZO schválilo na mimořádné schůzi 21.11.2016 (Usnesení č.41/2016). V případě obdržení dotace by se udělala kompletní oprava hráze, výpustě a odbahnění. Jinak by se dopravila jen výpusť, aby voda při plném stavu nepřetékala přes hráz na vozovku a na soukromé pozemky.
 2. Schválení podání žádosti o dotaci z programu POV na opravu kanalizace od Michalů směrem k čekárně v Kalištích.

Usnesení č. 43/2016: ZO Lipí souhlasí s vypracováním a podáním žádosti o dotaci z POV na opravu kanalizace v Kalištích a pověřuje starostu p. Kyselu k jejímu zpracování a podání.

                                                                                                          Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Schválení podání žádosti o dotaci na opravy křížků z programu POV. Jedná se celkem o 8 křížků v Kalištích (U Křížku, u kaple a směrem k Zavratskému rybníku, v Lipí (na návsi, pod Zedníků, u hřbitova, křížek na Americe a křížek v hájku).

Usnesení č. 44/2016: ZO Lipí souhlasí s vypracováním a podáním žádosti o dotaci z POV na opravu křížků v katastru obce a pověřuje starostu p. Kyselu k jejímu zpracování a podání.                                                                                                     Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Schválení ceny vodného a stočného pro r. 2017. Pro rok 2017 je navržena cena vody takto: cena stočného se nemění a zůstává stále 12,23 Kč/ m3, cena odebrané pitné vody mírně naroste o 1,48 Kč na 36.90 Kč/m3. Nárůst ceny je z důvodu navýšení ceny z JVS. Ceny jsou uvedeny s DPH.

Usnesení č.45/2016: ZO Lipí schvaluje cenu vodného a stočného stanoveného na rok 2017. Vodné: 36,90 Kč/m3, stočné 12,23 Kč/m3.                                      Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Stanovení školského obvodu pro MŠ Lipí. Starosta oslovil obce Habří, Hradce, Kvítkovice a Závraty, a čeká na jejich vyjádření, aby mohla být s jednotlivými obcemi uzavřena samostatná dohoda o vytvoření společného školského obvodu.

Usnesení č.:46/2016: ZO Lipí souhlasí, aby školský obvod pro MŠ Lipí, zahrnoval obce Habří, Hradce, Kvítkovice a Závraty.                                          Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Inventury majetku 2016. ZO Lipí projednalo složení inventurních komisí pro rok 2016.

- Ústřední inv. komise: ing. Bláhová, ing. Čutka, Honnerová

- Dílčí inv. komise:

- Budova OÚ Lipí, MŠ Lipí                            p. Kysela, p. Svobodová

- Inventura pozemků, účtů apod.                   p. Bláhová, p. Svobodová

- Kaple Lipí                                                     p. Kysela, p. Bláhová

- Požární zbrojnice Lipí                                  p. Vlášková, p. Bombala

- Sál + hospoda                                             p. Krčmář, p. Mojžiš

- Budova OÚ Kaliště                                      p. Honnerová, p. Čutka

- Kaple Kaliště                                               p. Honnerová, p. Čutka

- Požární zbrojnice Kaliště                             p. Honnerová, p. Čutka

Odsouhlasené inventurní soupisy s návrhem na odpis nepotřebného, rozbitého nebo ztraceného majetku předají jednotlivé skupiny předsedovi inventarizační komise nejpozději do 10.1.2017.

Usnesení č.47/2016: ZO Lipí schvaluje složení inventarizačních komisí pro inventury za rok 2016.                                                                                                     Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Rozpočtové opatření č.12/2016: S rozpočtovým opatřením seznámila ZO účetní p. Svobodová. Příjmy: + 437.019 Kč, Výdaje: -170.790,75 Kč. Schodek rozpočtu se tedy snižuje o 266.228,25 Kč. Ke dni 31.10.2016 činí schodek rozpočtu 844.063,75 Kč.                                                                                                                          ZO bere na vědomí.
 2. Různé:
 • Žádost myslivecké společnosti Haberský vrch o udělení výjimky z vyhlášky o porušování nočního klidu z důvodu pořádání poslední leče dne 10.12.2016 v sále KD Lipí do 03 hod.                                                                   Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0
 • Žádost TJ Sokol Lipí o poskytnutí finančního daru na údržbu a provoz sport. zařízení. ZO schvaluje příspěvek ve výši 30.000 Kč.           Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0
 • Výběr dodavatele veřejného rozhlasu. Oslavená firmy Dvořáček z kapacitních důvodů na poslední chvíli odstoupila, proto zastupitelstvo osloví další firmu, která tato zařízení montuje.

 

 1. Dotazy OV Kaliště:
 1. Kontejner na BIO odpad. Dle ZO je kontejner umístěn vhodně na betonové ploše s bezproblémovým příjezdem na východní straně kraji obce. Pokud OV Kaliště vytipuje vhodnější lokalitu, bude tato projednána.
 2. Sečení, úklid a odvoz listí z veřejných prostranství. Listí se uklízí průběžně.
 3. Šachty a kanalizační vpusti se budou čistit až po opadání listí najednou
 1. Rekonstrukce od Michalů po autobusovou zastávku Částka v rozpočtu určená na rekonstrukci je předběžná, až po vlastním odkrytí šachty a stanovení rozsahu poškození a určení konkrétního postupu opravy bude možné přesnější určení ceny.
 2. Návrh na inventuru existujících projektů. Projektovou dokumentaci na rekonstrukci rybníka, zpracovanou ing. Krátkým nelze použít pro žádost o dotaci, protože p. Krátký nemá autorizaci pro vodohospodářské stavby. Projekt byl předán ing. Mandovi jako podklad k přepracování tak, aby vyhovoval požadavkům.

 

 1. Informace pro občany:

4.prosince 2016 se v sále v Lipí koná vánoční jarmark.

 

 1. Došlá pošta :
 • MM Č. Budějovice, Stavební úřad:
 • Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením (garáž Kysela, Lipí)
 • Sdělení o nabytí právní moci (vrtaná studna Zikmund, Kaliště u Lipí)
 • Souhlas s užíváním stavby (Matějka, Kaliště u Lipí)
 • Souhlas s užíváním stavby (Bouchal, Kaliště u Lipí)
 • Stavební poradna- Příkazní smlouvy BOZP
 • MAS Netolice- Projektová dokumentace na kompostéry
 • MAS Netolicko- POV 2017
 • MZe Praha- Kanalizace a ČOV Lipí

 

 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 12.prosince 2016
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.45 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne: 30.11.2016                                                   Sejmuto dne:  11.12.2016

Zápis ověřili:               Stanislav Bombala                             Josef Mojžíš

dnes je: 24.04.2018

svátek má: Jiří

Aktuality

Státní pozemkový úřad
více
změna č. 1 ÚP Lipí
více
Veřejná vyhláška
více
Státní pozemkový úřad- Rozhodnutí
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Zveřejnění záměru prodeje
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
Běh pro dobrou věc v Dubném
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
přání
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
OÚ Homole změna č. 7 ÚP Homole
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Změna termínu červencového zasedání ZO Lipí
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Smlouva o dílo- Kanalizace Kaliště
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Plán schůzí Zastupitestva obce Lipí na r. 2017
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 28. 11. 2016
více
Informace o ptačí chřipce
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 28. 11. 2016
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Výsledky voleb do zastupitelstva Jihoč.kraje a Senátu ČR
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 4. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 30. 3. 2015 v Kalištích
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 26. 1. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%