Obec Lipí

Aktuální zápisy a usnesení

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 26.září 2016 v Kalištích u Lipí

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, ing. Čutka Omluvena: p. Vlášková, p. Mojžíš, p. Bombala

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 4 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, doplnění a informace k zápisu
 2. Usnesení č.32/2016: Rozšíření žádosti o změnu ÚP Lipí č.1
 3. Usnesení č.33/2016: Kácení stromů rostoucích mimo les – žádost SÚS
 4. Usnesení č.34/2016: Kácení stromu rostoucích mimo les
 5. Usnesení č.35/2016: Vyhláška o rušení nočního klidu
 6. Usnesení č. 36/2016: Stanovení výše nájemného v bytě
 7. Rozpočtová změna č.9/2016
 8. Rozpočtová změna č.10/2016
 9. Dotazy OV Kaliště
 10. Došlá pošta, různé, závěr.

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni Ing. Bláhová a ing. Čutka.                                        Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

Místostarostka přítomné seznámila se zněním zápisu ze schůzí zastupitelstva z 29.8.2016. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky. Starosta pouze doplnil informace k  projednávaným bodům: Na shromáždění starostů svazku obcí Blanský les se dojednal společný postup při žádosti o dotaci na kompostéry a popelnice na bioodpad. Dále starosta jednal se zástupcem společnosti FCC (dříve ASA) o možnosti zapůjčení popelnic na BIO odpad, jejich svoz by byl prováděn v období duben - říjen střídavě vždy jednou za 14 dnů.

 

Obecní úřad žádá zájemce o kompostéry nebo popelnice, aby se přihlásili na obecním úřadě telefonicky nebo mailem. V rámci volebního víkendu bude probíhat průzkum zájmu občanů a podle celkového množství za svazek se bude na kompostéry připlácet. V současné době již zaměstnanci FCC dělají kontroly popelnic a v případě BIO odpadu popelnici nevyvezou.

Starosta informoval přítomné o stavu skládky bio odpadu na skládce u Horních Kamlachů. ZD hnůj a BIO odpad odvezlo, někteří občané ale nehodlají udržovat pořádek a vyklápí trávu již na kraji skládky, zatímco v zadní části je prázdno, vyváží trávu v igelitových pytlích a netřídí trávu a větve, což znemožňuje likvidaci.

 

 1. Rozšíření žádosti o změnu č.1 ÚP Lipí. Jedná se lokalitu BZO1L/U u Milotů a BZO4L z druhé strany Zahradníků na plochu SO, změnu SO 10.L/U na původní stav - zastavěné území a změnu lokality K3/SO/U na zastavěné území.
 2. Usnesení č. 32/2016: ZO Lipí souhlasí s rozšířením žádosti o změnu ÚP Lipí č. 1 o výše uvedené lokality a pověřuje starostu p. Stanislava Kyselu podpisu rozšířené objednávky na ta tyto lokality.                                                           Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Žádost SUS - povolení k pokácení stromů rostoucích mimo les. Jedná se o dvě břízy, (obě obvod 109 cm), rostoucí mezi výjezdem lesa a lokalitou u Křížku a lípu (obvod 158 cm), na Vránkovech, všechny stromy v k.ú. Kaliště u Lipí. Odůvodnění žádosti: stromy jsou suché a svým stavem ohrožují bezpečnost silničního provozu.

Usnesení č. 33/2016: ZO Lipí souhlasí s poražením výše uvedených stromů.

Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Žádost o pokácení suchého stromu, rostoucího mimo les. Jedná se o břízu na úseku cestu Lipí- Habří (obvod kmene 148 cm). Odůvodnění žádosti: strom je suchý a svým stavem ohrožuje bezpečnost silničního provozu.

Usnesení č. 34/2016: ZO Lipí souhlasí s poražením výše uvedeného stromu.

Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Vyhláška o rušení nočního klidu. S projednaným návrhem znění vyhlášky seznámila přítomné p. Honnerová.

Usnesení č. 35/2016: ZO Lipí souhlasí se zněním  navržené vyhlášky a pověřuje starostu Stanislava Kyselu jejím zveřejněním.                             Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 

6)        Schválení výše nájemného ve služebním bytě č.p. 127 v Lipí (obchod). Po průzkumu výše nájemného v okolních obcích navrhuje starosta nájemné ve výši 3.000,- Kč měsíčně + energie. Výši nájmu projednalo ZO na poradě 19 8.2016.

Usnesení č. 36/2016: ZO Lipí souhlasí s výší nájemného a pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy s provozovatelem prodejny.      Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Rozpočtové změny č.9/2016: Přednesla účetní obce p. Svobodová. Schodek rozpočtu po opatřeních snižuje o 28.582,- Kč. K 31. 8. 2016 je evidován schodek 1.169.468 Kč.                                           ZO bere na vědomí.
 2. Rozpočtová změna č. 10/2016: V rámci rozpočtové změny došlo k navýšení rozpočtu MŠ v Lipí o 20.000 Kč. Pro rok 2017 navrženo pro MŠ Lipí 300.000 Kč. Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

Usnesení č. 37/2016: ZO Lipí souhlasí s navrženou rozpočtovou změnou č. 10 Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Protože se nenávratně porouchal veřejný rozhlas v Lipí, jednal starosta se zástupcem firmy Montela, která zpracuje nabídku na nové zařízení. Osloven bude i další dodavatel.                                Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0
 2. Dotazy OV Kaliště:
 • Živý plot mezi Postlů a Pacholů brání ve výhledu. Živý plot tvoří prachovou a protihlukovou zábranu,u firmy Boo-Tree objednána úpravu těchto keřů
 • Doplnění suchých stromů v aleji ke Klínaru. Po uplynutí udržitelnosti projektu se stromy začnou doplňovat jiným odolnějším druhem.
 • Povinnost náhradní výstavby pro Tesaře. Pan Tesař se povinnosti nezříká, má to i ve stavebním povolení pro ZTV, ale rozhodně nebude chtít ZO stromy proplácet.
 • Chodník od p. Vyžrálka ke Křížku. Pan Tesař zjišťuje, jak postupovat v případě nesouhlasu sousedů. Po vybudování komunikace U Křížku dojde ke kompletnímu pročištění kanalizace.
 • Autobusová zastávka směr Lipí- tento problém jsme řešili již několikrát a všechny možné varianty byly u Policie ČR neprůchozí. Vzhledem k tomu, že zastávka je umístěná na silnici III třídy, nelze udělat na hlavním tahu obytnou zónu.  Stejný problém se řešil v  ulicích u MŠ ale řešení, které by bylo průchozí pro dopravní policii a Ing. Lukschovou z Odboru dopravy bylo tak komplikované, že jsme od něho upustili a hledáme jinou variantu.
 • Kontejner na odpad ze zahrádek do Kališť. Protože v Kalištích není v dosahu k dispozici žádná skládka biologického odpadu, bylo předjednáno zapůjčení kontejneru z kompostárny ve Vrábči (nájemné je 200 Kč/den). ZO se proto rozhodlo koupit do Kaliště vlastní kontejner.
 • Zatrubnění stoky od Michalů k autobusové zastávce – Ing Manda připraví předběžný projekt, aby mohla být akce zahrnuta do rozpočtu na rok 2017. Naceněna bude také oprava výpustě návesního rybníka v Kalištích

 

Došlá pošta:

Katastrální úřad:

- Oznámení o zahájení řízení (směna pozemků Bláhová)

- Oznámení o zahájení řízení (směna pozemků Kamlachová Iva)

- Bc Josef Maroušek- Návrh zóny 30 v okolí MŠ

- E-on ČB - odstranění a ořez dřevin

- Zvánovec a.s. - Smlouva o dílo (ČOV Lipí)

- Věstník veřejných zakázek- Oznámení o zadání zakázky ČOV Lipí do Věstníku veřejných zakázek

Magistrát města, Stavební úřad:

 • Rozhodnutí o umístění stavby (Špinarovi)
 • Oznámení o zahájení společného řízení- změna stavby před dokončením (garáž Kysela)

-   Společný souhlas, změna dokončené stavby – Kotilová

- MV Praha – Metodický pokyn k problematice rušení nočního klidu

 

 

 

 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 31. 10. 2016 
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.15 hod.

 

 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne: 7. 10. 2016                                       Sejmuto dne:  23.10.2016                

Zápis ověřili:                           Ing. Pavla Bláhová

                                               Ing. Pavel Čutka

 

dnes je: 24.04.2018

svátek má: Jiří

Aktuality

Státní pozemkový úřad
více
změna č. 1 ÚP Lipí
více
Veřejná vyhláška
více
Státní pozemkový úřad- Rozhodnutí
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Zveřejnění záměru prodeje
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
Běh pro dobrou věc v Dubném
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
přání
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
OÚ Homole změna č. 7 ÚP Homole
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Změna termínu červencového zasedání ZO Lipí
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Smlouva o dílo- Kanalizace Kaliště
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Plán schůzí Zastupitestva obce Lipí na r. 2017
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 28. 11. 2016
více
Informace o ptačí chřipce
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 28. 11. 2016
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Výsledky voleb do zastupitelstva Jihoč.kraje a Senátu ČR
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 4. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 30. 3. 2015 v Kalištích
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 26. 1. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%