Obec Lipí

Aktuální zápisy a usnesení

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016

Zápis

ze schůze ZO Lipí, konané dne 25.1.2016

_____________________________________________________________________________________________________

 

Přítomni:      Ing. Bláhová, p. Bombala. P. Kysela, p. Vlášková

Omluveni:    Ing. Čutka, p. Honnerová, Dis., p. Mojžiš

Hosté:                        dle prezenční listiny

_____________________________________________________________________________________________________

Program:

 1. Kontrola zápisu ze schůze ZO, konané dne 14.12.2015
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Jmenování nového velitele zásahové jednotky
 4. Návrh smlouvy o věcném břemeni
 5. Rozpočtové opatření
 6. Pytle na plasty
 7. Novela zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 8. Došla pošta
 9. Diskuze
 10. Závěr

_____________________________________________________________________________________________________

Jednání:

 1. Zápis z poslední schůze ZO, konané dne 14.12.2015 přečetla Ing. Pavla Bláhová. K zápisu nebyly ze stran členů ZO a ostatních přítomných žádné připomínky

 

 1. Zapisovatelem byla jmenována Ing. Pavla Bláhové, ověřovateli zápisu p. Stanislav Bombala a p. Kamila Vlášková. Přítomní členové ZO se jmenováním souhlasili.

 

 1. Na základě požadavku HZS v Českých Budějovicích byl navržen na velitele zásahové jednotky v Lipí p. Václav Šturma, Lipí 100.

Usnesení č. 1/2016 – Obec Lipí jmenuje velitelem Zásahové jednotky SDH Lipí p. Václava Šturmu, Lipí 100.

Pro: 4                                    Zdržel se : 0                          Proti: 0

 

 1. Starosta p. kysela předložil návrh smlouvy o věcném břemeni s e-on – položení kabelu v Kalištích za jednorázovou odměnu Kč 3 300,-

Usnesení č. 2/2016  - ZO souhlasí s předloženým návrhem smlouvy o věcném břemeni a pověřuje starostu p. Stanislava Kyselu podpisem této smlouvy

Pro: 4                                    Zdržel se : 0                          Proti: 0

 

 1. Účetní obce předložila „Rozpočtové opatření č. 13/2015“.

ZO bere na vědomí

 

 1. Vzhledem k poměrně vysokým nákladům na odvoz kontejnerů s plasty došlo ZO k závěru, že ekonomičtější varianta je nezpoplatňovat pytle na odvoz plastů a vést obyvatele k tomu, aby upřednostňovali tuto variantu likvidace plastů. Cena za 1 odvoz
  1. Kontejneru s plasty je Kč 2000,-
  2. Pytlů s plasty je Kč 750,-

Usnesení č. 3/2016 – ZO stanovuje, že na 1 popelnici obdrží domácnosti 12 plastových pytlů/rok zdarma s tím, že bude upřednostněna likvidace plastů  pomocí těchto pytlů. Pytle budou vydávány společně se známkou na popelnici na Obci v Lipí. Při větší potřebě pytlů bude možno je dokoupit za obvyklou cenu Kč 5,-/kus

Pro: 4                                    Zdržel se : 0                          Proti: 0

 

 1. V loňském roce byl novelizován zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Z této novely vyplývá, že veškerá rozhodování o místních komunikacích (značení, výjezdy na komunikace apod.) přecházejí z Odboru dopravy MM České Budějovice do pravomoci obce. Výkon této pravomoci však je však podmíněn speciální zkouškou (osvědčením). Pokud nikdo z Obce takovýmto osvědčením nedisponuje, je nutno uzavřít smlouvu s „Obcí vyššího typu“, která pak bude úkony s tím spojené provádět, ale za úplatu. Starosta p. Kysela prověří, jak budou řešit okolní obce a zda by potřebný specialista nemohl být v rámci Svazku obcí k dispozici všem členům svazku.

 

 1. Starosta obce p. Kysela seznámil přítomné s došlou korespondencí. Došlá korespondence je pouze informativního charakteru a seznam je připojen k zápisu.

Došlá pošta:

 • Staveb úřad-  Společný souhlas obchod Lipí
 • MZ Praha- Oznámení  ČOV
 • Mm ČB Staveb úřad- Oznámení o zahájení územního řízení ČOV Lipí
 • Mm ČB OOŽP Přeložka kanalizace – Staveb. povolení
 • Mm ČB Staveb úřad- Rozhodnutí o umístění stavby (garáž o dvou stáních (Růzhová)
 • Mm ČB Staveb úřad- Sdělení o nabytí právní moci (Růzhová)
 • Mm OPŽP- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce (kanalizace Charvátová)

 

 1. Diskuze:
  1. Značení u MŠ – v současné době je v řešení s odborem dopravy Mm. Je doporučena omezená rychlost 30 km/ hod.
  2. P. Fojtík – údržba chodníků. Při úpadu sněhu na konci ledna letošního roku nebyly udržované chodníky ani kolem hlavní silnice. Obec je si vědoma toho, že údržba chodníků je její povinnosti, musí proto urychleně řešit nákup vhodné techniky a přijmout organizační opatření, aby k úklidu sněhu docházelo ihned. Řešeno by mělo být komplexně i s úklidem sněhu z místních komunikací. Za nesplnění své povinnosti se ZO občanům omlouvá
  3. P. Marešová – v současné době jsou v prodeji pozemky p. Burdové. Jakým způsobem řeší ÚP průchod přes pozemky od „Štětků rybníka“ na „Sekyru“ – jako součástí plochy SO9 je tzv. pěší propojení zmíněných lokalit. Pěší propojení se stanoveno koridorem, tj. nemusí být přesně na uvedeném místě, ale v daném koridoru (viz textovou část), ale pěší propojení být musí.

 

 1. Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným a schůzi ukončil ve 20.30 hod.

 

 

Zapisovatel: Ing. Pavla Bláhová__________________________

 

Ověřovatelé: p. Stanislav Bombala_______________________

 

                       p. Kamila Vlášková_________________________

 

dnes je: 21.04.2018

svátek má: Alexandra

Aktuality

Státní pozemkový úřad
více
změna č. 1 ÚP Lipí
více
Veřejná vyhláška
více
Státní pozemkový úřad- Rozhodnutí
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Zveřejnění záměru prodeje
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
Běh pro dobrou věc v Dubném
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Jarní sběrný sdvůr
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
přání
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
OÚ Homole změna č. 7 ÚP Homole
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Změna termínu červencového zasedání ZO Lipí
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Smlouva o dílo- Kanalizace Kaliště
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Plán schůzí Zastupitestva obce Lipí na r. 2017
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 28. 11. 2016
více
Informace o ptačí chřipce
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 28. 11. 2016
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Výsledky voleb do zastupitelstva Jihoč.kraje a Senátu ČR
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 4. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 30. 3. 2015 v Kalištích
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 26. 1. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%