Obec Lipí

Aktuální zápisy a usnesení

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 4. 2016

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí ,

konané dne 25. dubna 2016

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, p. Mojžíš, p. Vlášková, ing. Čutka

Omluven: p. Bombala

Hosté: p. Balek, p. Svobodová, zástupci OV Lipí a Kaliště, občané obce dle prezenční listiny

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Poradu zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, kontrola zápisu ze schůze ze dne 4.4.2016, doplnění a informace k zápisu
 2. Rozpočtové opatření č.4/2016
 3. Nabídka na archivaci dokladů
 4. Usnesení č.11/2016: Smlouva o spolupráci při zajišťování požární ochrany
 5. Informace z POV
 6. Rekonstrukce budovy Kaliště
 7. Dotazy OV Kaliště
 8. Došlá pošta, diskuse, informace pro občany

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni Ing. Čutka a p. Mojžíš. Místostarostka přečetla zápis ze schůze ZO ze dne 4.4.2016. Bez připomínek.                                                                                     Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Rozpočtové opatření č.4/2016: Účetní obce p. Svobodová seznámila ZO s rozpočtovým opatřením (P +15.840,- Kč, V +4.970,- Kč), navyšuje se položka na ŠD Dubné.                                                                                                         ZO bere na vědomí.
 1. Obec obdržela nabídku na archivaci, protřídění a případnou skartaci naší dokumentace. Zastupitelé byli seznámeni s obsahem archivu a bylo rozhodnuto využít nabídky. Starosta pověřen projednáním konkrétního obsahu zadání, tak aby odpovídalo zákonu o spisové službě a archivaci účetních a jiných dokladů.
 1. Návrh smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí Hradce. Po jednání starostů obcí navrhuje starosta s ohledem na velikost spravovaného katastru a zabezpečení jednotky, uzavření smlouvy na částku 6 000 Kč ročně.

Usnesení č. 11/2016: ZO Lipí souhlasí s podpisem smlouvy o spolupráci při zajišťování požární ochrany s obcí Hradce za úplatu 6 000 Kč ročně a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu smlouvy.                                                               Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

5)         Informace z POV – dne 25. 4. 2016 byla v MŠ Lipí nainstalována interaktivní tabule. Obec Lipí se na financování podílí 40%, tj. 34 100 Kč.

 1.          K rekonstrukci budovy obecního úřadu Kaliště- nutno upřesnit podobu využití, aby mohlo být připraveno zadání pro výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na jeho rekonstrukci.

7)         Dotazy OV Kaliště:

 • Cesta mezi p. Uhlířem a meliorací: OÚ zatím neobdržel od Stavebního úřadu žádné vyjádření ani rozhodnutí.
 • Situace s chodníky a kolaudací výstavby u Modrého křížku. Starosta společně s p. Tesařem budou jednat Mrázem s odboru dopravy na téma chodníku od Vyžrálků k Jeřábkům, protože podle rozhodnutí odboru dopravy nelze stavby v lokalitě U Křížku kolaudovat do doby vybudování tohoto chodníku.
 • Nově osazené záhony na návsi v Kalištích – jarní údržbu provedena firma BoTree.
 • Náhradní výsadba za výstavbu u Modrého křížku – k té se zavázal p. Tesař – zbývá cca 15 stromů. Nutno určit lokality výsadby.
 • 8)   Došlá pošta:
 • Mm ČB OOŽP- nařízení obce o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.
 • Mm ČB Staveb. úřad- Sdělení o nabytí právní moci
 • Mm ČB Staveb. úřad- rozhodnutí nařízení nutných zabezpečovacích prací hospoda Kaliště
 • SPÚ ČB- Usnesení o stanovení opatrovníka
 • ČEVAK- Roční vyúčtování
 • ČEVAK- Výroční technickohospodářská zpráva
 • KÚ Jihoč. kraje- Veřejná vyhláška
 • Mm ČB Odbor dopravy- Sdělení k odvolání
 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 30. května 2016 v Lipí
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.00 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

Vyvěšeno dne:                       6.5.2016

Sejmuto dne:                          20.5.2016

Zápis ověřili:                           Ing. Pavel Čutka

                                               Josef Mojžíš

dnes je: 21.04.2018

svátek má: Alexandra

Aktuality

Státní pozemkový úřad
více
změna č. 1 ÚP Lipí
více
Veřejná vyhláška
více
Státní pozemkový úřad- Rozhodnutí
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Zveřejnění záměru prodeje
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
Běh pro dobrou věc v Dubném
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Jarní sběrný sdvůr
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
přání
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
OÚ Homole změna č. 7 ÚP Homole
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Změna termínu červencového zasedání ZO Lipí
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Smlouva o dílo- Kanalizace Kaliště
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Plán schůzí Zastupitestva obce Lipí na r. 2017
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 28. 11. 2016
více
Informace o ptačí chřipce
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 28. 11. 2016
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Výsledky voleb do zastupitelstva Jihoč.kraje a Senátu ČR
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 4. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 30. 3. 2015 v Kalištích
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 26. 1. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%