Obec Lipí

Aktuální zápisy a usnesení

Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 31. října 2016

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, ing. Čutka, p. Vlášková, p. Mojžíš, p. Bombala

Omluven: -----

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 7 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, doplnění a informace k zápisu
 2. Žádost o odkup části pozemku
 3. Usnesení č.38/2016: Výběr a cenová nabídka na koordinátora BOZP při výstavbě ČOV
 4. Usnesení č.39/2016: Výběr dodavatele místního rozhlasu
 5. Usnesení č.40/2016:       a) Oprava kanalizace

b) Oprava výpusti rybníka

 1. Rozpočtové opatření č.11/2016
 2. Žádost o výměnu pozemků
 3. Územní studie
 4. Dotazy OV Kaliště
 5. Informace pro občany
 6. Došlá pošta, různé, závěr.

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni p. Vlášková a p. Bombala.                                                 Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se. 0

 

Místostarostka přítomné seznámila se zněním zápisu ze schůze zastupitelstva ze dne 26.9.2016. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Starosta doplnil aktuální informace:

 • V úterý byl do Kališť přistaven kontejner na bioodpad. Obecní úřad upozorňuje občany, že kontejner slouží pouze k ukládání trávy, listí, plevele ze zahrad. Není dovoleno ukládání odpadu v igelitových pytlích, plastů, větví, mrtvých domácích zvířat a jiného odpadu. Informační cedule umístěny na kontejneru. V případě nedodržování pravidel nebude kontejner odvezen nebo bude obec nucena si odpad na vlastní náklady v kompostárně přebrat.

          Popelnice na bioodpad a kompostéry. Popelnice poskytne zdarma firma FCC, která se zabývá svozem popelnic, na zkoušku bude zavedeno od dubna do 10,11/2017, popelnice by se vyvážely jednou za 14 dnů, vždy střídavě s popelnicemi na PDO. Tento model funguje ve všech okolních obcích. Případní zájemci se mohou do konce 2/2017 ještě přihlásit na OÚ.

-           Zajištění kompostérů je závislé na obdržení dotace. Dne 1. 11. 2016 proběhne schůzka zástupců obcí, které se ke společné žádosti připojí, dohodne se zpracovatel žádosti a finanční náklady podání dotace, protože žádosti z OPŽP jsou administrativně náročné.

 

 1. Žádost o odkup části pozemku v lokalitě U Křížku, Kaliště (p. Martin Tesař, ČB) pro vytvoření zeleného pásu podél komunikace. Podle informací Stavebního úřadu není možné z tohoto důvodu dělit pozemek, proto ZO žádosti nevyhovuje.   Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se:0

 

3)         Výběr a cenová nabídka na koordinátora BOZP při výstavbě ČOV Lipí. Vzhledem k tomu, že veškerou agendu kolem výběrového řízení a administrace výstavby pro obec vykonává Stavební poradna, s.r.o., rozšířili jsme nabídku i na funkci koordinátora BOZP. Nabídka se skládá ze dvou částí: a) zajištění funkce Koordinátora BOZP při přípravě stavby včetně zpracování plánu BOZP v ceně 26 620 Kč včetně DPH.

b) zajištění funkce Koordinátora BOZP při realizaci stavby včetně aktualizace plánu BOZP v ceně 87 120 Kč včetně DPH.

Celková nabídka je 113 740 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 38/2016: ZO Lipí pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu navržené smlouvy na funkci koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby ČOV Lipí.                                                                                                                               Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se:0.

 1. Výběr dodavatele obecního rozhlasu a podpis smlouvy s dodavatelem. Protože se definitivně porouchal obecní rozhlas v Lipí, a oprava vzhledem ke stáří zařízení není možná, oslovil starosta firmy k dodávce nového zařízení.

Obdržené nabídky:

 • firma MONTELA (nabídka na výměnu stávajícího zařízení v ceně 29.030,- Kč včetně DPH)
 • firma Pavel Dvořáček, nabídka v ceně 80.394,- Kč včetně DPH s tím, že si bude možno hlášení nahrát přes počítač, popř. upravit a naprogramovat čas vysílání, aby se mohla hlášení automaticky opakovat. Dálkovým přenosem by bylo možné hlásit i v Kalištích.

Vzhledem k tomu, že můžeme výměnu zařízení zaplatit z finančního daru za letiště, přiklání se ZO k nabídce firmy Dvořáček, protože její nabídka je modernější a prakticky využitelnější.

Usnesení č. 39/2016: ZO Lipí schvaluje jako dodavatele místního rozhlasu firmu Pavel Dvořáček a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu smlouvy s výše uvedenou firmou.

Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se:0.

 1. a)Oprava kanalizace v Kalištích (od Michalů směrem k autobusové zastávce). Kanalizace je v místě uložena nad přípojkou domácího odpadu, a proto je nemovitost p. Michala při větších deštích vyplavována odpadní vodou, dalším důvodem je zřejmě i zarostlé potrubí. Předběžný rozpočet na opravu kanalizace, vč. zatrubnění celé stoky až k čekárně s vybudováním parkovacího stání je 280.000,- Kč včetně DPH

b)        Oprava výpustě rybníka v Kalištích. Při intenzivním dešti voda neodtéká přepadem, ale volně do vozovky. Předběžný rozpočet je cca 158.000,-Kč včetně DPH.

Cena za zpracování projektové dokumentace na obě akce je 46.000,-Kč včetně DPH. Starosta prověří možnost čerpání krajských dotací a podání žádostí. ZO navrhuje obě akce zahrnout do rozpočtu na rok 2017.

Usnesení č. 40/2016: ZO Lipí souhlasí s výše uvedenými akcemi (oprava kanalizace a oprava výpustě rybníku) i s cenou za vypracování projektu k výše uvedeným akcím a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu smlouvy na vypracování projektu na obě akce s Ing. Michalem Mandou.                                                            Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se:0

6)        Rozpočtové opatření č.11/2016. S navrženým opatřením seznámila ZO účetní p. Svobodová. Příjmy: +165.918,- Kč (mj. za třídění odpadů, přijatý dar za letiště). Výdaje:-86.485,-Kč. Celkový schodek rozpočtu se tak snižuje o 79.176,- Kč a ke dni 30.9.2016 činí 1.110.292,- Kč.                                                                                           ZO bere na vědomí. 

 1. Žádost o výměnu pozemků p.č. 660/36 a p.č. 650/5 o celkové výměře 2893 m2 za tutéž výměru z parcely p.č. 6720, která je v majetku obce Lipí (p. Marie Kamlachová). Jedná se o stavební parcely v lokalitě S.O.4L/Ú mezi pozemky p. Novotného a p. Zahradníka směrem k cestě na Sekyru. ZO s navrhovanou výměnou pozemků nesouhlasí, bude dále projednáváno.                                                                                                            Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se:0
 2. Územní studie: Vzhledem k tomu, že se připravují územní studie na zastavitelná území podle platného ÚP, budou majitelé dotčených pozemků postupně zváni k projednání a připomínkování návrhů, předložených ing. Arch. Brůhou.                       Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se:0
 3. Dotazy OV Kaliště :
 • Přeložení VN do země směrem do „Dolánku“ – jakmile obec obdrží oznámení o stavebním povolení, začne jednat s dodavatelem prací. Jedná se o standartní postup.
 • Z pařezů topolů vyrůstají odnože – na jaře bude ošetřeno chemicky a vysečeno.
 • Ochrana kořenů lip na návsi – kořeny se zasypou, jakmile bude mít obec slušnou zeminu po zemních úpravách kolem ČOV
 • Kompostéry a popelnice. Na výzvu se přihlásilo zhruba 50 žadatelů o popelnice a 30 o kompostér, další viz. bod 1 zápisu. Navýšení nákladů by mělo být minimální. Zájemci o popelnice se mohou stále přihlašovat na OÚ buď telefonicky, osobně nebo emailem
 • U kravína v Kalištích je umístěn velkoobjemový kontejner na zelený odpad, na kterém je vyznačeno, co do něho patří a co ne.
 1. Informace pro občany:
 • V pátek 4. 11.2016 od 14 hodin se bude v zasedací místnosti OÚ Lipí konat vítání nových občánků obce.
 • Dovolená starosty – v týdnu od 7. 11- 11.11.2016.
 • Tradiční sbírka pro Diecézní charitu Broumov se bude konat ve druhé polovině listopadu (info ve vitríně a na www stránkách obce).
 • Vzhledem k možnosti používání sběrného dvora Švábův hrádek se bude tradiční mobilní sběrný dvůr konat až na jaře 2017.
 • Rozsvícení vánočního stromu připadá letos na neděli 27. listopadu, je potřeba včas postavit stromy, aby mohla být objednána firma na osvětlení.
 1. Došlá pošta :
 • MM Č. Budějovice, Stavební úřad:
 • Kolaudační souhlas (byt, obchod v Lipí)
 • Sdělení o nabytí právní moci (oplocení, Uhlíř, Kaliště)
 • Oznámení o zahájení kolaudačního řízení (plynová přípojka, Išková, Lipí)
 • Kolaudace domu (Matějka, Kaliště)
 • Změna dokončené stavby (nabytí právní moci, č.p. 102, Lipí)
 • Rozhodnutí o umístění stavby a o nabytí právní moci
 • Oznámení o kontrolní prohlídce v Kalištích (Žalud J., České Budějovice)
 • Usnesení o zastavení řízení o odstranění stavby (oplocení, Uhlíř, Kaliště)
 • Kolaudace RD (Bouchal, Kaliště)
 • Katastrální úřad České Budějovice: Vyrozumění o provedeném vkladu (směna pozemků Kamlachová Iva)
 • E-on Č.B- Výpověď z podpěrných bodů Lipí
 • Milan Čupera – Žádost o zapůjčení sálu 
 • MAS Blanský les- Nabídka výběru dotace na rok 2017
 • OÚ Homole - Změna ÚP Č. 7
 • OÚ Homole - Změna ÚP Č. 4 - společné veřejné projednání
 • Les Info.cz - Osvědčení o LHP 
 • Krajský úřad Jihoč. Kraje - Oznámení o vyhlášení programu POV
 • MZE Praha – Informace o zařazení do seznamu akcí a přidělení čísla (ČOV Lipí)
 • Nesouhlas s předloženou územní studií (Kamlachovi, Lipí 110)
 • Žádost o změnu ÚP (Nováková, Lipí)
 • BOZP ČOV Lipí
 • MAS Netolice – odpověď na dotaz (kompostéry)
 • obec Borová Lada – dotaz a odpovědi
 • OV Lipí- Vánoční jarmark

 

 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 28. listopadu 2016
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.30 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:           9.11.2016                                           Sejmuto dne:  25.11.2016

Zápis ověřili:                           Stanislav Bombala                                        Kamila Vlášková

dnes je: 24.04.2018

svátek má: Jiří

Aktuality

Státní pozemkový úřad
více
změna č. 1 ÚP Lipí
více
Veřejná vyhláška
více
Státní pozemkový úřad- Rozhodnutí
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Zveřejnění záměru prodeje
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
Běh pro dobrou věc v Dubném
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
přání
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
OÚ Homole změna č. 7 ÚP Homole
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Změna termínu červencového zasedání ZO Lipí
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Smlouva o dílo- Kanalizace Kaliště
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Plán schůzí Zastupitestva obce Lipí na r. 2017
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 28. 11. 2016
více
Informace o ptačí chřipce
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 28. 11. 2016
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Výsledky voleb do zastupitelstva Jihoč.kraje a Senátu ČR
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 4. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 30. 3. 2015 v Kalištích
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 26. 1. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%