Obec Lipí

Aktuální zápisy a usnesení

Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí ,

konané dne 25. července 2016

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, ing. Čutka, p. Vlášková , Omluveni: p. Mojžíš, p. Bombala

Hosté: p. Balek, p. Svobodová, zástupci OV Lipí a Kaliště, občané obce dle prezenční listiny

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 7 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Poradu zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, kontrola zápisu ze schůze ze dne 27.6.2016, doplnění a informace k zápisu
 2. Usnesení č.21/2016: Schválení dodatečného bodu jednání v programu schůze ZO
 3. a) Usnesení č.22/2016: Komise pro otvírání obálek – ČOV Lipí

b) Usnesení č.23/2016: Hodnotící komise pro výběrové řízení – ČOV Lipí

 1. Zpráva o výsledku zadávacího řízení na ČOV Lipí
 2. Rozpočtové opatření č.7/2016
 3. Různé:
 •             Záměr obce Lipí na směnu pozemků
 • Nájemné v bytě v Lipí
 • Žádost o pronájem sálu
 • Oprava střechy
 1. Dotazy OV Lipí
 2. Stanovisko ZO Lipí k činnosti OV Lipí, dotazy OV Lipí
 3. Došlá pošta, závěr

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni ing. Bláhová a ing. Čutka.                                                                        Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

Místostarostka přečetla zápis ze schůze ZO ze dne 27.6.2016.

Starosta podal informace k minulému zápisu:

- Dotace na posílení zdrojů pitné vody: Starosta jednal se zástupcem společnosti ČEVAK o možnosti podání žádosti, v bodě specifických kritérií přijatelnosti ale narazili na podmínku, která vylučuje obec Lipí jako možného žadatele o dotaci. Citace: „Podpora nebude poskytnuta v případě, že je řešené území (obec) napojeno na kapacitní vodárenskou soustavu, nebo pokud je možné a efektivní využít povrchové zdroje vody. Tuto skutečnost doloží žadatel v rámci odborného posudku.                                               ZO bere na vědomí.

- Dotace na kompostéry- podle informací zadavatele je stanoven minimální objem částky poskytnuté dotace ve výši 500 tis. Kč. Starosta osloví další obce, zda by se k naší žádosti nepřipojily.

 

2)         Zařazení nového bodu programu: Volba členů pro výběrové řízení na akci „Kanalizace a čistírna odpadních vod Lipí˝. Vzhledem k tomu, obec obdržela od Stavební poradny žádost až po vyvěšení programu, navrhuje starosta zařazení tohoto bodu do programu schůze. Členové ZO byli požádáni o vyjádření ke jmenování jednotlivých členů komisí elektronicky.

Usnesení č. 21/2016: ZO Lipí souhlasí se zařazením výše uvedeného bodu do programu schůze ZO.                                                                                    Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Dodatečné schválení členů komisí pro výběrové řízení na výběr dodavatele akce „Kanalizace a čistírna odpadních vod Lipí˝. Na základě elektronického hlasování byly jmenovány komise v tomto složení:
 1. Komise pro otevírání obálek: člen- Stanislav Kysela, náhradník- Jana Honnerová.

Usnesení č.22/2016: Na základě elektronického hlasování ze dne  19. 7. 2016 ZO se zpětnou platností souhlasí se jmenováním komise pro zadávací řízení „Kanalizace a čistírna odpadních vod Lipí ˝- otvírání obálek.                                         Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Hodnotící komise: Ing Michal Manda, Zdeněk Balek = odborně způsobilí členové, Ing. Pavel Čutka, Tomáš Moravec = odborně způsobilí náhradníci, člen komise za zadavatele: Stanislav Kysela, náhradník - Jana Honnerová.

 

Usnesení č.23/2016: Na základě elektronického hlasování ze dne  19. 7. 2016 ZO se zpětnou platností souhlasí se jmenováním hodnotící komise pro zadávací řízení „Kanalizace a čistírna odpadních vod Lipí ˝.                                                   Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 

4)         Zpráva o výsledku zadávacího řízení „Kanalizace a čistírna odpadních vod Lipí ˝. Dne 25.7.2016 proběhlo otevírání obálek pro výběrového řízení, dokumentaci si vyžádalo 23 firem z celé republiky. Podklady podalo 7 firem z jihočeského, západočeského a jihomoravského kraje. Nabídky byly seřazeny podle ceny, pohybují se od 16.600.000 Kč do 18.700.000 Kč, bez DPH. Hodnotící komise prověří pravdivost a úplnost podkladů, kvalitu, délku dodávky atd. Schůzka komise se bude konat v sídle společnosti Stavební poradna dne 4.8.2016 v 9 hodin.

 

5)         Rozpočtové opatření č.7/2016 přednesla účetní obce p. Svobodová. Příjmy obce se zvýšily o 151.800 Kč, jedná se o příjmy z prodeje pozemků pod chatami u Závratského rybníka. O stejnou částku se snižuje schodek rozpočtu.                                ZO bere na vědomí.

 

Různé:

6)         - Zveřejnění záměru obce Lipí směny nemovitostí- jedná se o pozemky par. č. 545, 628, 967/5, 927/29, 1158/44, 1158/49, 1193/5, 1193/7, vše v k.ú Kaliště o celkové výměře 18.686 m2 za pozemky p. č. 136/16, 245/5, 245/15 k.ú. Lipí o celkové výměře 18.046 m2. Důvod směny- pozemkové úpravy. Směna byla schválena usnesením č. 20/2016 dne 27.6.2016. Vzhledem k tomu, že nebyla ve lhůtě vznesena námitka ke zveřejněné směně, lze směnu provést.

 • Stanovení nájemného v bytě v obchodu. Byt je hotov, čeká se na kolaudaci. Nájemné bude stanoveno v ceně v místě a čase obvyklé, ZO o ní rozhodne na další schůzi.
 • Opravy kapliček v Lipí. Kapličky jsou již opraveny a předány, je potřeba pouze doplnit kapličku sv Jana Nepomuckého u Soukupů o novou sošku světce.
  • - Žádost o pronájem sálu, firma Media Market Servis, a.s. na kompletování balíčků v rámci akce „Jezděte bezpečně – hurá do škol“ ve dnech 1.8. – 31.8.2016. ZO obce souhlasí s pronájmem sálu za stejných podmínek jako v loňském roce. Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0
 • Oprava střechy učebního bloku MŠ. Po upozornění ředitelky MŠ, že při přívalových deštích zatéká do horní třídy, bylo na místě dohodnuto jednání s pokrývači a technikem spol. DEK TRADE. Po otevření části střechy se zjistilo, že do střechy zatéká větracími eternitovými hlavicemi. Technik zpracuje způsob odstranění příčiny zatékání již s přihlédnutím k případnému zateplení střechy a pokrývači práce nacení. ZO pak rozhodne o dalším postupu.

 

7)         Dotazy OV Lipí:

ZO obdrželo od OV Lipí několik dopisů, viz. Došlá pošta, ke kterým zastupitelstvo přijalo stanovisko, jehož znění je součástí tohoto zápisu.

 • Dotaz k plochám , na které má být zpracována studie: (připomínka OV Lipí k zápisu z 30.5.2016):„Vedení obce Lipí schválilo návrh na vypracování územních studií (Usnesení č. 15/2016)“ Přesné plochy nejsou však v zápise uvedeny. Na stránkách obce je zveřejněn platný ÚP Lipí, všechny dotčené plochy jsou zde uvedeny.

K dalším žádostem a dotazům OV Lipí zaujalo ZO Lipí stanovisko, které je nedílnou součástí tohoto zápisu. Se stanoviskem ZO seznámila přítomné p. Honnerová.

 

 

Došlá pošta:

 • KÚ Jihoč. Kraje – Návrh darovací smlouvy – kompenzace za letiště
 • MM ČB, OOŽP – Rozhodnutí  ČOV – Veřejná vyhláška
 • OV Lipí – Žádost o přijetí nových členů
 • OV Lipí – Žádost o vysvětlení financování plánovaných územních studií
 • OV Lipí – Žádost o písemné stanovisko
 • KÚ Jihočeský kraj -  Oznámení o zahájení přezkou mání hospodaření
 • Obec Dubné – Poděkování za podporu „Běh pro dobrou věc“.

 

 

 

 

 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 29.8.2016 v Lipí
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.50 hod.

 

 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne: 3.8.2016                                            Sejmuto dne:19.8.2016                                

Zápis ověřili:                           Ing. Pavla Bláhová

                                               Ing. Pavel Čutka

Příloha k zápisu:

V Lipí dne 25. července 2016

Stanovisko Zastupitelstva obce Lipí k dopisům OV Lipí :

 • OV je podle § 120 Zákona o obcích jedním z výborů ZO.
 • Podle § 121 Zákona o obcích stručně řečeno má předávat:
  • Návrhy rozvoje obce a rozpočtu obce
  • Dávat své náměty as připomínky k těm záležitostem, které se týkají té části obce, ve které má OV působnost
 • Tj. OV je prodloužená ruka ZO a nikoliv jeho arbitrem. Poslední dopisy zaslané OV již vybočují z rámce námětů a připomínek a přecházejí do kategorických rozkazů.   Takovýto způsob jednání nebude ZO akceptovat (viz zaslané dopisy). Na písemně podané náměty a připomínky bude OZ odpovídat na schůzích a bude uvedeno v zápise. V žádném případě nebude odpovídat samostatnými dopisy.
 • OZ se snaží obec rozvíjet podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Všechny akce uskutečněné za toto volební období jsou dostatečně známy. Nezanedbatelná není ani ta skutečnost, že obec plní všechny svoje základní funkce, na běžný provoz má dostatek finančních prostředků a není zadlužená.
 • ZO by však zajímalo, kterým směrem by se měla obec rozvíjet podle názoru OV. Zatím za celou dobu trvání OV OZ obdrželo pouze náměty k revitalizaci zeleně a vydání vyhlášky o památkách místního významu. Prosíme proto předat do příští schůze ZO Váš návrh na rozvoj obce, jaké akce by měly být podle Vás uskutečněny a které akce, které jsou v současné době připravované ZO je podle Vašeho názoru nevhodné uskutečnit a proč.
 • Úprava zápisu ze dne 27.6.2016 – jednalo se o schůzi ZO, to že byl OV pozván před samotným začátkem schůze, bylo z důvodu, že ZO chtělo záležitost projednat se svým výborem. Přesto jsme Vás na závěr upozornili, že bude součástí zápisu. Formulace žádosti spadá do již zmíněné kategorie rozkazů a ZO ji akceptovat nebude.
 • Financování územních studií – Metodický List KÚ Jč Kraje 3/2013 – ML doporučuje obcím, že územní studie, které jsou součástí územně plánovací dokumentace, se hradí z rozpočtu obce. Obec však má podle stejného ML právo studie zadat až v nejzazším termínu uvedeném v ÚP (v našem případě 6 let). Pokud někdo požádá o vypracování studie dříve, což se stalo v tomto případě (Manželé Tesařovi), je možnost žádat finanční spoluúčast. Proto také proběhlo jednání, kdy byli vlastníci dotazováni, zda s uvedeným postupem souhlasí.
 • Revitalizace zeleně – ZO na svých schůzích vyjádřilo souhlas s provedením revitalizace zeleně v částech obce, která nebude dotčená výstavbou ČOV a kanalizačních sběračů. Bylo také dohodnuto, že OV se bude aktivně podílet, tj. vytipuje rostliny, zajistí jejich objednání v rámci stanoveného limitu a jejich následné umístění. Obec pak prostřednictvím svého zaměstnance zajistí práce. Pár dílčích úprav bylo provedeno, od některých vzhledem k negativnímu stanovisku občanů, bylo upuštěno. Předpokládáme, že aktivita na nákup a rozmístění rostlin a další úpravy vzejde od OV.
 • Námět OV na vydání vyhlášky o památkách místního významu byl konzultován s pracovištěm NPÚ v Č. Budějovicích. Závěr byl takový, že vydání vyhlášky nedoporučují, protože, aby vyhláška byla platná, musí být odsouhlasena MV. Aby ji MV odsouhlasilo, vyžádá si stanovisko NPÚ a tím se i pro ně stává závazným dokumentem a při jakýchkoliv opravách a úpravách to značně komplikuje situaci. Doporučili nám, abychom památky místního významu zmapovali, nafotili, provedli seznam inventáře a zanesli si je do mapy katastru obce. Zatím bylo provedeno zdokumentování křížků a kapliček a jejich soupis. Dojde ještě k zanesení do mapy, aby byl přehled v případě provádění jakýchkoliv prací v blízkosti památky. V žádném případě nedoporučují publikaci památek na webu obce, je to spíše návod pro vykradení nebo zničení památky.
 • V té souvislosti ještě záležitost křížku „Na klíně“ – podle zjišťování v NPÚ se s největší pravděpodobností jedná tzv. „loučící křížek“, kde se obyvatelé loučili se zemřelých spoluobčanem v době, kdy se pochovávalo v Dubném. V žádné z kronik není zmínka o jiné události, na jejíž paměť by byl křížek postaven. Protože nelze s určitostí  říct, zda již někdy v minulosti nebyl přesouván, ZO rozhodlo, že křížek přesune tak, aby nebyl zakrýván s kapličkou el. vedení. Okolí bude upraveno tak, aby zmíněná kaplička co nejméně narušovala pohled na křížek. Rozhodnuto tak bylo proto, že cena za přesun kapličky (100 000,- Kč) se zdá být poměrně vysoká a prostředky mohou být využity jiným způsobem.
 • Žádost o doplnění OV – v současné době ZO neuvažuje o doplnění OV. Pokud by tak přece jen učinila, doplnila by OV o své kandidáty, aby bylo zajištěno širší názorové spektrum obyvatel trvale žijících na území působnosti OV. Doplnění OV o 2 rodinné příslušníky členů OV se jeví být krajně nevhodné.

 

dnes je: 21.04.2018

svátek má: Alexandra

Aktuality

Státní pozemkový úřad
více
změna č. 1 ÚP Lipí
více
Veřejná vyhláška
více
Státní pozemkový úřad- Rozhodnutí
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Zveřejnění záměru prodeje
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
Běh pro dobrou věc v Dubném
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Jarní sběrný sdvůr
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
přání
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
OÚ Homole změna č. 7 ÚP Homole
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Změna termínu červencového zasedání ZO Lipí
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Smlouva o dílo- Kanalizace Kaliště
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Plán schůzí Zastupitestva obce Lipí na r. 2017
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 28. 11. 2016
více
Informace o ptačí chřipce
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 28. 11. 2016
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Výsledky voleb do zastupitelstva Jihoč.kraje a Senátu ČR
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 4. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 30. 3. 2015 v Kalištích
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 26. 1. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%