Obec Lipí

Aktuální zápisy a usnesení

Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016

Zápis z mimořádné schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 15. srpna 2016  

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, ing. Čutka, p. p. Mojžíš, p. Bombala Omluvena: p. Vlášková

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, doplnění a informace k zápisu
 2. Usnesení č.24/2016: Výsledky výběrového řízení na dodavatele „Kanalizace a ČOV Lipí“
 3. Usnesení č.25/2016: Návrh výběrového řízení pro stanovení stavebního technického dozoru „Kanalizace a ČOV Lipí“
 4. Usnesení č.26/2016: Návrh oslovených kandidátů pro „Kanalizace a ČOV Lipí“
 5. Usnesení č.27/2016: Stanovení komise pro VŘ na stavebně technický dozor na „Kanalizace a ČOV Lipí“
 6. Usnesení č.28/2016: Stanovení termínu odevzdání přihlášek a termínu otvírání obálek
 7. Schválení znění výběrového řízení na výběr TDI pro výstavbu „Kanalizace a ČOV Lipí“
 8. Různé, závěr

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni ing. Bláhová a ing. Čutka.                                                                        Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

2)         Výsledky výběrového řízení na dodavatele „Kanalizace a ČOV Lipí”. Přihlášeno bylo 7 uchazečů, pro nesplnění podmínek byli vyřazeni dva uchazeči, a to: EVT stavby s.r.o. Svitavy a VHS Bohemia a.s. Žďár nad Sázavou.

Vyhodnoceny byly nabídky 5 uchazečů v tomto pořadí:

5. místo:        uchazeč č.3 = HYDRO & KOV s.r.o. Třeboň: = 18.666. 666 Kč bez DPH, = 22.586 665,86 Kč včetně DPH

4. místo:        uchazeč č.5 = Auböck s.r.o. Boršov: = 17.996.735,75 Kč bez DPH, = 21.776.050,26 Kč včetně DPH

3. místo:        uchazeč č.6 = VHZ - DIS, spol. s.r.o. =16.780.324,85 Kč bez DPH, = 20.304.193,07 Kč včetně DPH

2. místo:        uchazeč: č.1 = Stavmonta spol. s.r.o. Plzeň =16.730.150,30 Kč bez DPH, = 20.243.481,86 Kč včetně DPH

1. místo:        uchazeč č.4 = Zvánovec a.s. České Budějovice = 16.597.383,58 Kč bez DPH, = 20.082.834,13 včetně DPH

Usnesení č. 24/2016:

Na základě odborného posudku obdržených nabídek navrhuje komise jako vítěze uchazeče č. 4, společnost Zvánovec a.s. České Budějovice, Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice, IČ 260 262 79, DIČ CZ 260 262 79 a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu smlouvy s výše uvedenou společností.                             Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

3)         Návrh výběrového řízení pro stanovení stavebního dozoru pro výstavbu Kanalizace a ČOV v Lipí.

Usnesení č. 25/2016:

Zastupitelstvo obce Lipí pověřuje starostu pana Stanislava Kyselu vyhlášením výběrového řízení pro obsazení funkce technického dozoru (TDI) pro výstavbu Kanalizace a ČOV Lipí.                                                                                                 Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

4)         Vzhledem k rozsahu akce (Kanalizace a ČOV Lipí) je třeba mít technický dozor (TDI), ale i autorský dozor.

Autorský dozor provádí autor projektu tj. Ing. Michal Manda.

U technického dozoru činí předpokládaná odměna cca 3% z ceny akce, ZO proto musí vyhlásit výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na obsazení funkce technického dozoru. Na základě průzkumu a poptávce navrhuje starosta oslovit tyto uchazeče:

a) Projekta Tábor s.r.o., Fűgnerova 859/13, 390 02 Tábor

b) Ing. Václav Freudl, Čechova 59,  370 01 České Budějovice

c) Ing. Michal Manda, Na Sadech 2013/9, 370 01 České Budějovice

Usnesení č. 26/2016:

Zastupitelstvo obce Lipí souhlasí s navrženými kandidáty a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k jejich oslovení.                                                                        Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

5)         Stanovení komise pro výběrové řízení.

Členy komise byli navrženi: Jana Honnerová, Stanislav Bombala a Stanislav Kysela.

Usnesení č. 27/2016:

Zastupitelstvo obce Lipí schvaluje komisi pro výběrové řízení pro výběr technického dozoru (TDI) na akci Kanalizace a ČOV Lipí ve složení: předseda komise - Stanislav Kysela, členové Jana Honnerová a Stanislav Bombala.                                           Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

6)         Stanovení termínu odevzdání přihlášek a stanovení termínu otevírání obálek.

Pro odevzdání nabídek je navržen termín: pátek, 26. 8. 2016 do 10 hodin na OÚ. Otevírání obálek proběhne v pondělí 29. 8.2016 od 18 hodin, před zasedáním ZO.

Usnesení č. 28/2016:

ZO Lipí schvaluje termín pro odevzdání nabídek pro výběr funkce technického dozoru (TDI) pro výstavbu Kanalizace a ČOV Lipí na pátek 26. 8. 2016 do 10:00 hod v kanceláři OÚ Lipí a termín pro otevírání obálek na pondělí 29. 8. 2016 v 18:00 hod. Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

7)         Schválení znění výběrového řízení na výběr TDI pro výstavbu Kanalizace a čistírny odpadních vod Lipí.                                                   Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

8)         Různé:

 • Krajské a senátní volby (7.- 8.10.2016) – nominování členů volebních komisí
 • Posouzení stavu stromu - proschlý jasan u sušáku hadic v Lipí
 • Zapůjčení sálu na neděli 28.8.2016 (pouť) na divadelní představení pro děti – loučení s prázdninami
 • MVDr. Bartoň- stížnost na odstavená vozidla bez SPZ v prostoru u kravína v Kalištích
 • Po ukončení pozemkových úprav budeme muset žádat o změnu ÚP pro vyznačení nových přístupových cest

 

 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 29.8.2016 v Lipí
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.30 hod.

 

 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne: 22.8.2016                                          Sejmuto dne:6.9.2016                                  

Zápis ověřili:                           Ing. Pavla Bláhová

                                               Ing. Pavel Čutka

dnes je: 24.04.2018

svátek má: Jiří

Aktuality

Státní pozemkový úřad
více
změna č. 1 ÚP Lipí
více
Veřejná vyhláška
více
Státní pozemkový úřad- Rozhodnutí
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Zveřejnění záměru prodeje
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
Běh pro dobrou věc v Dubném
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
přání
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
OÚ Homole změna č. 7 ÚP Homole
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Změna termínu červencového zasedání ZO Lipí
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Smlouva o dílo- Kanalizace Kaliště
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Plán schůzí Zastupitestva obce Lipí na r. 2017
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 28. 11. 2016
více
Informace o ptačí chřipce
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 28. 11. 2016
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Výsledky voleb do zastupitelstva Jihoč.kraje a Senátu ČR
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 4. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 30. 3. 2015 v Kalištích
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 26. 1. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%